Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Bosnias ja Hertsegoviinas käsitleva Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

17-04-2019 LIBE_PR(2019)636257 PE636.257v02-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

17-04-2019 LIBE_PR(2019)636406 PE636.406v02-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

RAPORTI PROJEKT nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt

04-04-2019 LIBE_PR(2019)637525 PE637.525v01-00
LIBE

Claude MORAES

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

01-04-2019 LIBE_PR(2019)636237 PE636.237v01-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 01-04-2019

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks

20-03-2019 CONT_PR(2019)636349 PE636.349v02-00
CONT

Indrek TARAND

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

13-03-2019 EMPL_PR(2019)636394 PE636.394v01-00
EMPL

Miroslavs MITROFANOVS

SOOVITUSE PROJEKT võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

13-03-2019 TRAN_PR(2019)636202 PE636.202v01-00
TRAN

Jozo RADOŠ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-03-2019

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta

11-03-2019 ECON_PR(2019)629419 PE629.419v02-00
ECON

Esther de LANGE, Roberto GUALTIERI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-03-2019

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimise kohta

08-03-2019 INTA_PR(2019)636295 PE636.295v01-00
INTA

Eleonora FORENZA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 01-04-2019