Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni direktiiv, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

2019/2743(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
EMPL

vastutav komisjon

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa üksnes tehniliste kohanduste osas

2019/2739(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
EMPL

vastutav komisjon

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/29/EMÜ II ja IV lisa üksnes tehniliste kohanduste osas

2019/2726(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
EMPL

vastutav komisjon

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

2016/0397(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
EMPL

vastutav komisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
EMPL

nõuandev komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

2019/0126(NLE) Õigusloomevälised menetlused
EMPL

nõuandev komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0108(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
EMPL

nõuandev komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0107(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
EMPL

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
EMPL

nõuandev komisjon

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

2018/0427(NLE) Õigusloomevälised menetlused
EMPL

nõuandev komisjon