Arvamused


Kui parlamendikomisjon on seisukohal, et teisele parlamendikomisjonile määratud raportis käsitletavad küsimused puudutavad tema vastutusala, võib ta nõuda, et teda tunnustataks nõuandva komisjonina (artikkel 53). Vastuvõetud arvamus edastatakse vastutavale komisjonile, kes paneb selle hääletusele. Kaasatud nõuandva komisjoni (artikkel 54) muudatusettepanekud, mis kuuluvad kõnealuse komisjoni ainupädevusse, peab vastutav komisjon heaks kiitma ilma hääletuseta. Kõik arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad, mille nõuandev komisjon on vastu võtnud, tuleb lisada lõppraportile. Sellelt lehelt leiate komisjonides vastu võetud arvamused.
Kõik kättesaadavad arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad leiate otsingu abil.

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

ARVAMUS Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN