Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta

29-01-2019 A8-0044/2019 PE628.362v02-00
ENVI

Simona BONAFÈ

RAPORT piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET