Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Objection pursuant to Rule 112 : authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 and DAS-40278-9 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (D062827-03)

2019/2829(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

vastutav komisjon

Objection pursuant to Rule 112 : renewing the authorisation for the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (D062417-04)

2019/2828(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

vastutav komisjon

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamine (D062951)

2019/2826(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeainete α-tsüpermetriini, beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, desmedifaami, dimetoaadi, dimetomorfi, diurooni, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, foraamsulfurooni, formetanaadi, metalaksüül-M-i, metiokarbi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli, S-metolakloori ja tebukonasooli heakskiidu kehtivusaja pikendamine (D061354)

2019/2825(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 – Kunming (2020)

2019/2824(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

vastutav komisjon

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

2019/2816(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew] Simona BALDASSARRE [ID] Michèle RIVASI [Verts/ALE] Joanna KOPCIŃSKA [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis

2019/2814(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sylwia SPUREK [S&D] Martin HOJSÍK [Renew] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Annika BRUNA [ID] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Rohelisemate linnade Euroopa aasta 2021

2019/2805(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Christel SCHALDEMOSE [S&D] Karin KARLSBRO [Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Idoia VILLANUEVA RUIZ [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine

2019/2804(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Bartosz ARŁUKOWICZ [PPE] Sara CERDAS [S&D] Frédérique RIES [Renew] Margrete AUKEN [Verts/ALE] Luisa REGIMENTI [ID] Joanna KOPCIŃSKA [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus

2019/2803(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

István UJHELYI [S&D] Frédérique RIES [Renew] Luisa REGIMENTI [ID] Pietro FIOCCHI [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL] Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

vastutav komisjon