Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
FEMM

nõuandev komisjon

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2018/2168(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
FEMM

nõuandev komisjon

Eeskirjade kehtestamine, et toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

2018/0216(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
FEMM

nõuandev komisjon

Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027

2018/0166(APP) Nõusolekumenetlus
FEMM

nõuandev komisjon

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

2017/0035(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
FEMM

nõuandev komisjon

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

2016/0397(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
FEMM

nõuandev komisjon

ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga

2016/0062(NLE) Õigusloomevälised menetlused
FEMM

nõuandev komisjon