Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

2019/2967(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

vastutav komisjon

Sooline palgalõhe

2019/2870(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

vastutav komisjon

Koduvägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele

2019/2166(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

2019/2167(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjäärides

2019/2164(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste oluikord ELis seoses naiste tervisega

2019/2165(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

vastutav komisjon

Soolise digilõhe kaotamine: naiste osalus digitaalmajanduses

2019/2168(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

vastutav komisjon

Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/15) (Nairobi tippkohtumine)

2019/2850(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

vastutav komisjon

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia

2019/2169(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Raport Ühendkuningriigiga peetavateks läbirääkimisteks kavandatud volituste kohta

2020/2023(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

nõuandev komisjon