Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 23. mai 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 129

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2016

SOOVITUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist

04-03-2016 LIBE_PR(2016)573179 PE 573.179v03-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2016

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-04-2016

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2016

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-04-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

02-05-2016 - 16:03
ECON Koosolek
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Koosolek
28-04-2016 - 15:04
EMIS Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks