Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 175

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis

09-03-2017 LIBE_PR(2017)601125 PE 601.125v01-00
LIBE

Nuno MELO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-03-2017

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL

03-03-2017 LIBE_PR(2017)599714 PE 599.714v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/682/EL, 2010/758/EL, 2011/355/EL, 2011/434/EL, 2011/888/EL, 2012/46/EL, 2012/446/EL, 2012/672/EL, 2012/710/EL, 2013/153/EL, 2013/229/EL ja 2013/792/EL

28-02-2017 LIBE_PR(2017)599717 PE 599.717v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL

21-02-2017 LIBE_PR(2017)599715 PE 599.715v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

RAPORTI PROJEKT 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

16-02-2017 CONT_PR(2017)593839 PE 593.839v04-00
CONT

Younous OMARJEE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-03-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

23-03-2017 - 14:08
EMPL Koosolek
23-03-2017 - 14:06
LIBE Koosolek
23-03-2017 - 10:48
EMPL Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks