Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 174

RAPORTI PROJEKT nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

06-09-2016 LIBE_PR(2016)587805 PE 587.805v01-00
LIBE

Claude MORAES

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina)

05-09-2016 JURI_PA(2016)587696 PE 587.696v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-09-2016

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja muudetakse määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

18-07-2016 INTA_PR(2016)585819 PE 585.819v01-00
INTA

Marielle de SARNEZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-09-2016

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

18-07-2016 JURI_PR(2016)587433 PE 587.433v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-09-2016

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Kasahstani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

18-07-2016 JURI_PR(2016)587432 PE 587.432v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-09-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

26-09-2016 - 16:40
AGRI Koosolek
26-09-2016 - 15:12
JURI Koosolek
26-09-2016 - 15:10
FEMM AGRI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks