Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 150

ARVAMUSE PROJEKT järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamise kohta

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-10-2017

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

28-09-2017 ECON_PA(2017)610743 PE 610.743v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-10-2017

ARVAMUSE PROJEKT paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

25-09-2017 ECON_PA(2017)609658 PE 609.658v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-10-2017

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

12-09-2017 ECON_PA(2017)609635 PE 609.635v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-10-2017

RAPORTI PROJEKT Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruande kohta

18-07-2017 ECON_PR(2017)606142 PE 606.142v01-00
ECON

Jonás FERNÁNDEZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-09-2017

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

13-11-2017 - 19:35
AFET Koosolek
13-11-2017 - 19:34
AFCO Koosolek
13-11-2017 - 19:30
LIBE Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks