Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 30. juuni 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 98

ARVAMUSE PROJEKT valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontrolli kohta

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-05-2016

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-05-2016

RAPORTI PROJEKT mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-05-2016

ARVAMUSE PROJEKT lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-05-2016

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-04-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

29-06-2016 - 09:04
BUDG Koosolek
21-06-2016 - 18:38
TAX2 Koosolek
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks