Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 15. veebruar 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 144

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-02-2016

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-01-2016

ARVAMUSE PROJEKT Vahemere piirkonnas valitseva olukorra kohta ja vajaduse kohta kujundada Euroopa Liidu terviklik hoiak rände küsimuses

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

RAPORTI PROJEKT uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-12-2015

ARVAMUSE PROJEKT 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

04-02-2016 - 09:01
CONT Koosolek
01-02-2016 - 19:04
LIBE Koosolek
28-01-2016 - 15:10
INTA Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks