Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 116

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki

23-05-2018 ECON_PA(2018)622207 PE 622.207v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-06-2018

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu (mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides) liidu nimel sõlmimise kohta

16-05-2018 ITRE_PR(2018)608020 PE 608.020v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta – 2017. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse

08-05-2018 BUDG_PR(2018)622073 PE 622.073v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 31-05-2018

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus –EGF/2017/009 FR/Air France)

02-05-2018 BUDG_PR(2018)621117 PE 621.117v01-00
BUDG

Alain LAMASSOURE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-05-2018

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

02-05-2018 ITRE_PR(2018)621963 PE 621.963v01-00
ITRE

Rolandas PAKSAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-05-2018

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

11-06-2018 - 20:17
AGRI Koosolek
11-06-2018 - 19:35
AFCO Koosolek
11-06-2018 - 19:32
LIBE Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register