Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 211 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT REPORT on the proposal of the Commission for the appointment of a member of the Single Resolution Board

19-02-2018 ECON_PR(2018)618162 PE 618.162v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-01-2018

ARVAMUSE PROJEKT antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud ELi terviseühtsuse tegevuskava kohta

12-12-2017 ITRE_PA(2017)613604 PE 613.604v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-01-2018

RAPORTI PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

08-12-2017 ECON_PR(2017)615386 PE 615.386v01-00
ECON

Hugues BAYET

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-01-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004

16-11-2017 ECON_PA(2017)613502 PE 613.502v01-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2017

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

21-02-2018 - 14:41
BUDG Koosolek
21-02-2018 - 14:41
JURI Koosolek
21-02-2018 - 14:39
AFET Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register