Template : Vue d'ensemble

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 3. november 2014 Brüsselis.
Komisjonid Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid
Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
 

Tulemus(ed) : 50 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka)

Kuupäev : 09-10-2014

Viide :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

Kuupäev : 09-10-2014

Viide :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Kuupäev : 20-10-2014

Viide :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta

Kuupäev : 20-10-2014

Viide :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-10-2014

References :

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv