Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 298

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

13-07-2018 ECON_PA(2018)625343 PE 625.343v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 04-09-2018

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta

10-07-2018 ITRE_PA(2018)625401 PE 625.401v01-00
ITRE

Barbara KAPPEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-09-2018

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

04-07-2018 IMCO_PA(2018)625314 PE 625.314v01-00
IMCO

Marc TARABELLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-07-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

21-06-2018 EMPL_PA(2018)623789 PE 623.789v01-00
EMPL

Neoklis SYLIKIOTIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-07-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

21-06-2018 CULT_PA(2018)623815 PE 623.815v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-07-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-09-2018 - 09:15
BUDG Koosolek
13-09-2018 - 08:37
ENVI Koosolek
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register