Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 24. september 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 291

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-09-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-09-2018

RAPORTI PROJEKT ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral kolmandatest riikidest raha ja vara sissenõudmise kohta

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-09-2018

TEISE RAPORTI PROJEKT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-09-2018

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-07-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-09-2018 - 09:15
BUDG Koosolek
13-09-2018 - 08:37
ENVI Koosolek
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register