Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 24. september 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 291 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORTI PROJEKT Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta

17-07-2018 CULT_PR(2018)625477 PE 625.477v01-00
CULT

Giorgos GRAMMATIKAKIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-09-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

29-06-2018 EMPL_PR(2018)623825 PE 623.825v02-00
EMPL

Laura AGEA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-09-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

20-11-2017 EMPL_PR(2017)612058 PE 612.058v02-00
EMPL

Guillaume BALAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-01-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties

20-09-2018 PETI_PA(2018)623941 PE 623.941v01-00
PETI

Margrete AUKEN

  DRAFT REPORT on the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy

14-09-2018 ITRE_PR(2018)627719 PE 627.719v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-09-2018 - 09:15
BUDG Koosolek
13-09-2018 - 08:37
ENVI Koosolek
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register