Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 211

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-02-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-02-2017

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-01-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-01-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-01-2017

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

16-02-2017 - 09:04
EMPL Koosolek
13-02-2017 - 20:45
AFET Koosolek
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks