Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 27. märts 2017 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 137 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599628 PE 599.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-03-2017

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599626 PE 599.626v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-03-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164 kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade osas

02-02-2017 ECON_PR(2017)597532 PE 597.532v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-03-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

23-03-2017 - 14:08
EMPL Koosolek
23-03-2017 - 14:06
LIBE Koosolek
23-03-2017 - 10:48
EMPL Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks