Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 29. mai 2017 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 129 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORTI PROJEKT valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamise eelarvekontrolli kohta

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-05-2017

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-05-2017

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-05-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Koosolek
15-05-2017 - 21:01
AFET Koosolek
15-05-2017 - 19:12
AGRI Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks