Viimased uudised

Pilot Projects and Preparatory Actions: 2009-2013

Revision of the MFF 2014-2020 regulation: committee vote

BUDG 27-03-2015 - 11:35

The Committee on Budgets will vote on its report regarding the consent to a Commission proposal to revise the Multiannual Financial Framework (MFF) regulation 2014-2020. If approved, the proposed adjustment of the MFF ceilings will make it possible to transfer 21 billion euro in unused funding due to the late adoption of new rules or programmes under shared management, to the 2015 budget. The final vote on this revision is scheduled for Parliament's plenary sitting of 15.04.15.

Seafarers

Seafarers rights - information, consultation, fair and just working conditions: vote

EMPL 27-03-2015 - 12:01

On 01.04.15, the committee on Employment and Social Affairs will vote on the draft report and the amendments to the Seafarers Directive, which aims to put an end to the exclusion of seafaring workers from five existing Directives protecting the rights of workers in the European Union.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 128

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat

12-03-2015 BUDG_PA(2015)549406 PE 549.406v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-03-2015

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros)

10-03-2015 BUDG_PR(2015)549437 PE 549.437v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-03-2015

ARVAMUSE PROJEKT VKEde rohelise majanduskasvu võimaluste kohta

02-03-2015 BUDG_PA(2015)546893 PE 546.893v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 19-03-2015

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

23-02-2015 BUDG_PR(2015)549202 PE 549.202v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-03-2015

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

23-02-2015 EMPL_PA(2015)544202 PE 544.202v02-00
EMPL

Laura AGEA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 03-03-2015

Tänased ülekanded

15:00 / 18:30 Alanud DEVE
15:00 / 18:30 Alanud EMPL

Multimeedia arhiiv

01-04-2015 - 10:44
DEVE LIBE Koosolek
01-04-2015 - 10:11
BUDG Koosolek
01-04-2015 - 09:12
LIBE Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks