Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 22. jaanuar 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 163

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHA PROJEKT soovituste kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimiste kohta

18-12-2017 INTA_PA(2017)615448 PE 615.448v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmise kohta

13-12-2017 AFCO_PR(2017)615323 PE 615.323v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-01-2018

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

27-11-2017 AFET_PA(2017)613630 PE 613.630v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-12-2017

ARVAMUSE PROJEKT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris

15-11-2017 EMPL_PA(2017)613389 PE 613.389v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2017

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-12-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

18-01-2018 - 10:04
CONT Koosolek
15-01-2018 - 19:05
LIBE Koosolek
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register