Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 23. aprill 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 159 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

09-04-2018 BUDG_PR(2018)620786 PE 620.786v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-04-2018

ARVAMUSE PROJEKT toidu ja põllumajanduse tuleviku kohta

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-03-2018

ARVAMUSE PROJEKT toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta

14-03-2018 DEVE_PA(2018)619225 PE 619.225v01-00
DEVE

Maria NOICHL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-04-2018

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta

13-03-2018 INTA_PR(2018)616703 PE 616.703v02-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 04-04-2018

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta

05-03-2018 BUDG_PA(2018)616826 PE 616.826v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-03-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

16-04-2018 - 20:33
AFCO Koosolek
16-04-2018 - 20:08
BUDG Koosolek
16-04-2018 - 19:32
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register