Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 30. juuni 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 98

ARVAMUSE PROJEKT valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontrolli kohta

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-05-2016

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-05-2016

RAPORTI PROJEKT mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-05-2016

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

ARVAMUSE PROJEKT lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-05-2016

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Koosolek
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Koosolek
21-06-2016 - 15:16
AGRI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks