Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 157

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa lennundusstrateegia kohta

26-05-2016 ENVI_PA(2016)583948 PE 583.948v01-00
ENVI

Tibor SZANYI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-09-2016

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

25-05-2016 IMCO_PA(2016)583879 PE 583.879v01-00
IMCO

Marco ZULLO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-06-2016

RAPORTI PROJEKT teemal „Kuidas saab ühine põllumajanduspoliitika aidata kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades?“

06-04-2016 AGRI_PR(2016)580547 PE 580.547v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-05-2016

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-07-2016

RAPORTI PROJEKT korruptsioonivastase võitluse ning CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmete kohta

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 31-05-2016

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

29-09-2016 - 10:07
ENVI Koosolek
29-09-2016 - 09:11
AFCO Koosolek
29-09-2016 - 09:11
AGRI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks