Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 161

ARVAMUSE PROJEKT ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielementide kohta pärast 2020. aastat

09-03-2017 BUDG_PA(2017)600934 PE 600.934v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 31-03-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-03-2017

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014

03-03-2017 BUDG_PA(2017)601018 PE 601.018v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-03-2017

ARVAMUSE PROJEKT programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga

27-02-2017 BUDG_PA(2017)599641 PE 599.641v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-03-2017

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)

09-02-2017 PETI_PA(2017)597699 PE 597.699v01-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-03-2017

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

12-04-2017 - 15:11
AGRI Koosolek
12-04-2017 - 15:05
JURI LIBE Koosolek
12-04-2017 - 11:01
CONT Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks