Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 140

ARVAMUSE PROJEKT järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamise kohta

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-10-2017

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

28-09-2017 ECON_PA(2017)610743 PE 610.743v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-10-2017

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

12-09-2017 ECON_PA(2017)609635 PE 609.635v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-10-2017

RAPORTI PROJEKT Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruande kohta

18-07-2017 ECON_PR(2017)606142 PE 606.142v01-00
ECON

Jonás FERNÁNDEZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-09-2017

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL

13-07-2017 ECON_PA(2017)608079 PE 608.079v01-00
ECON

Enrique CALVET CHAMBON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-09-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-11-2017 - 19:35
AFET Koosolek
13-11-2017 - 19:34
AFCO Koosolek
13-11-2017 - 19:30
LIBE Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks