Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT Euroopa standardite ja määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamise kohta

09-06-2017 A8-0213/2017 PE 595.559v02-00
IMCO

Marlene MIZZI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08300

RAPORT toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

09-06-2017 A8-0214/2017 PE 595.614v02-00
IMCO

Pascal DURAND

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08292

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

31-05-2017 A8-0204/2017 PE 599.814v02-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Dokumendid teemakaustas CJ18/8/08311

MUUDATUSED
001-001

RAPORT frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris

17-05-2017 A8-0199/2017 PE 597.399v02-00
IMCO

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08004

RAPORT Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta

11-05-2017 A8-0195/2017 PE 595.756v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/07659

MUUDATUSED
001-004
005-006
007-007

RAPORT ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

02-05-2017 A8-0178/2017 PE 593.826v02-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08279

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ

27-04-2017 A8-0172/2017 PE 595.745v02-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/06772

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

01-03-2017 A8-0048/2017 PE 585.750v03-00
IMCO

Daniel DALTON

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05638

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas
MUUDATUSED
001-332
333-338
339-339
340-340
341-343
344-344
345-345
346-346
347-348
349-355