Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ lisa SI-süsteemi põhiühikute määratluste osas

2019/2668(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust

2019/2660(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011, kehtestades plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid

2019/2659(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes

2019/2655(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa

2019/2622(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
IMCO

vastutav komisjon

Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmine

2018/0168(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

vastutav komisjon

Raadioseadmete direktiiv (2014/53/EL)

2018/2681(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

vastutav komisjon

Šveits: takistused siseturu täielikul rakendamisel

2018/2680(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

vastutav komisjon

Lennundusjulgestuses kasutatavaid läbivaatusseadmeid käsitlev liidu sertifitseerimissüsteem

2016/0236(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

vastutav komisjon

Selliste tingimuste ja sellise korra sätestamine, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta

2017/0087(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

vastutav komisjon