Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust

2019/2660(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1230/2012 pikemate kabiinidega varustatud teatavate mootorsõidukite tüübikinnitusnõuete ning mootorsõidukite ja nende haagiste aerodünaamiliste seadmete ja varustuse tüübikinnitusnõuete osas

2019/2735(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
IMCO

vastutav komisjon

Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmine

2018/0168(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Selliste tingimuste ja sellise korra sätestamine, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta

2017/0087(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid

2016/0403(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv määrusega ... [Euroopa teenuste e-kaardi määrus] kasutusele võetud Euroopa teenuste e-kaardi õigus- ja tegevusraamistiku kohta

2016/0402(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd

2016/0398(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
IMCO

vastutav komisjon

Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamine — Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Õigusloomevälised menetlused
IMCO

nõuandev komisjon

Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) 2017/1151 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008) saksakeelset versiooni

2019/2725(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
IMCO

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
IMCO

Svenja HAHN [Renew]

nõuandev komisjon