Institutsioonidevahelised läbirääkimised (ELi toimimise lepingu artikkel 294)


Seadusandliku tavamenetluse („kaasotsustamismenetlus“) raames võib parlament alustada läbirääkimisi teiste institutsioonidega, kui arutusel oleva ettepaneku puhul on tehtud otsus läbirääkimismandaadi andmise kohta kooskõlas parlamendi kodukorraga (artiklid 69b, 69c, 69d ja 69e). Esimese lugemise etapis võib parlamendi läbirääkimismandaadi kinnitada ettepaneku menetlemise eest vastutav parlamendikomisjon oma raporti alusel ja sellest antakse teada täiskogu istungil (kodukorra artikkel 69c). Nimetatud mandaadid on toodud allpool.

Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemis on iga kaasotsustamismenetluse ettepaneku puhul esitatud kõik olemasolevad mandaadid, mille alusel parlament saab läbirääkimisi pidada (raportid, mille täiskogu on parlamendikomisjonile tagasi saatnud enne parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist institutsioonidevaheliste läbirääkimiste pidamiseks (kodukorra artikkel 59a), parlamendi esimese lugemise seisukohad ning parlamendikomisjoni soovituste projektid teisele lugemisele). Täpsemat teavet leiab kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlevast Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisest deklaratsioonist (ELT C 145, 30.6.2007, lk 5).

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta

29-01-2019 A8-0039/2019 PE629.542v02-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01