Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni määrus millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 (energiastatistika kohta) seoses energiat puudutavate iga-aastaste ja igakuiste statistiliste andmete ja igakuise kiirstatistika ajakohastamisega

2019/2770(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ITRE

vastutav komisjon

Komisjoni määruse eelnõu, mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 viidatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu

2019/2753(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ITRE

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta vaatlusaastal 2020

2019/2752(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamine — Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (uuesti sõnastamine)

2019/0151(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) aastate 2021–2027 strateegiline innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine

2019/0152(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vaheline ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks

2018/0429(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa satelliitnavigatsiooniprogramme käsitlev koostööleping ELi ja Šveitsi vahel

2012/0231(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010, et viia saastekvootide enampakkumine kooskõlla ELi HKSi kauplemisperioodi 2021–2030 eeskirjadega ja saastekvootide liigitamisega finantsinstrumentideks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL

2019/2797(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ITRE

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik

2019/0161(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada