Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine

2018/0067(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Lisa ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

2018/0036(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 esimese muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta

2018/0009(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Rolandas PAKSAS [EFDD]

vastutav komisjon

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

2018/0003(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Zigmantas BALČYTIS [S&D]

vastutav komisjon

Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektid

2017/0347(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Barbara KAPPEL [ENF]

vastutav komisjon

Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm (2019–2020), millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“

2017/0312(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Rebecca HARMS [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad

2017/0294(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

vastutav komisjon

Määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

2017/0225(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Angelika NIEBLER [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

ELi kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust toetava Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arengu programmi loomine

2017/0125(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Françoise GROSSETÊTE [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu (mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides) sõlmimine

2017/0104(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

vastutav komisjon