Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa ühendamise rahastu loomine

2018/0228(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

vastutav komisjon

Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine

2018/0252(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Peter KOUROUMBASHEV [S&D]

vastutav komisjon

Euratomi asutamislepingu alusel naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit täiendava Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi loomine

2018/0245(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Kaitsefondi loomine

2018/0254(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad

2018/0224(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Dan NICA [S&D]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

2018/0225(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Christian EHLER [PPE]

vastutav komisjon

Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027

2018/0227(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Angelika MLINAR [ALDE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi kehtestamine aastateks 2021–2025

2018/0226(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI [S&D]

vastutav komisjon

Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine

2018/0236(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Massimiliano SALINI [PPE]

vastutav komisjon

Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika

2018/2088(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ITRE

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö