Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust

2018/0385(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Miroslav POCHE [S&D]

vastutav komisjon

Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomine

2018/0328(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Julia REDA [Verts/ALE]

vastutav komisjon

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

2018/2222(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ITRE

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013

2018/0251(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Rebecca HARMS [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Euroopa ühendamise rahastu loomine

2018/0228(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

vastutav komisjon

Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine

2018/0252(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Peter KOUROUMBASHEV [S&D]

vastutav komisjon

Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi loomine, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit

2018/0245(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Vladimir URUTCHEV [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa Kaitsefondi loomine

2018/0254(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad

2018/0224(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Dan NICA [S&D]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

2018/0225(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Christian EHLER [PPE]

vastutav komisjon