Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektid

2017/0347(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm (2019–2020), millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“

2017/0312(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga

2017/2990(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad

2017/0294(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti

2017/2862(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist

2017/0225(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Angelika NIEBLER [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, millega sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

2017/0199(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Sofia SAKORAFA [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping

2017/0139(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

Angelo CIOCCA [ENF]

vastutav komisjon

ELi kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust toetava Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arengu programmi loomine

2017/0125(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Françoise GROSSETÊTE [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamine

2017/2084(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

vastutav komisjon