Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni

2019/2544(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vaheline ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks

2018/0429(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa ühendamise rahastu loomine

2018/0228(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

vastutav komisjon

Tööstuspoliitika

2018/2567(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa satelliitnavigatsiooniprogramme käsitlev koostööleping ELi ja Šveitsi vahel

2012/0231(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
ITRE

nõuandev komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ meetmete osas, mille Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on võtnud seoses lennunduse heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamisega üleilmse turupõhise meetme rakendamise eesmärgil

2019/2608(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ITRE

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) V lisa

2019/2597(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ITRE

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Laevade kütusekulu andmete üleilmne andmekogumissüsteem

2019/0017(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

nõuandev komisjon

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2018/2168(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
ITRE

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada