Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni määruse eelnõu, mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 viidatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu

2019/2753(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ITRE

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta vaatlusaastal 2020

2019/2752(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamine — Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (uuesti sõnastamine)

2019/0151(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) aastate 2021–2027 strateegiline innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine

2019/0152(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vaheline ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks

2018/0429(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa satelliitnavigatsiooniprogramme käsitlev koostööleping ELi ja Šveitsi vahel

2012/0231(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

nõuandev komisjon

Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

2019/0101(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
ITRE

nõuandev komisjon