Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 01-02-2019

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14580

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-11-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13249

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-11-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13226

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-11-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13638

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-11-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14158

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-10-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14009

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-10-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13033

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-10-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13639

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-09-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13636

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-09-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13525