Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 01-04-2019

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2018

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud tekst)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE630.382v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-12-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

RAPORTI PROJEKT relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-11-2018