Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-12-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Honduras to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria, Luxembourg and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (codification)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-11-2018

RAPORTI PROJEKT relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-11-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/09247

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products

30-10-2018 JURI_PR(2018)629542 PE 629.542v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-11-2018

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta

18-10-2018 JURI_PR(2018)628708 PE 628.708v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-11-2018

Dokumendid teemakaustas JURI/8/12714

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ

12-10-2018 JURI_PR(2018)628647 PE 628.647v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-11-2018