Teatised parlamendiliikmetele


Teatised parlamendiliikmetele on parlamendikomisjonide vahend oma liikmetele sellise teabe edastamiseks, milleks ei saa kasutada ühtegi muud dokumenti – näiteks võib see olla kokkuvõte delegatsiooni visiidist, kohtumisest eksperdiga, küsimused Euroopa Komisjoni volinikule või laekunud petitsioonide avaldamine.
Kõik olemasolevad teatised parlamendiliikmetele leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI