Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/54/EÜ I, III, V ja VI lisa üksnes tehniliste kohanduste osas

2019/2744(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
JURI

vastutav komisjon

José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus

2019/2005(IMM) Puutumatus
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

vastutav komisjon

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

2017/0035(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

vastutav komisjon

Teatavate terasetoodetega kauplemine Euroopa Liidu ja Kasahstani Vabariigi vahel (kodifitseeritud tekst)

2015/0082(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

vastutav komisjon

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine

2018/0332(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

[PPE]

nõuandev komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 1, 8, 34, 37 ja 38, rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 2, 3 ja 6, rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgenduste komitee tõlgendustega 12, 19, 20 ja 22 ning standardite tõlgendamise alalise komisjoni tõlgendusega 32 (EMPs kohaldatav tekst)

2019/2782(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
JURI

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega 1 ja 8

2019/2781(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
JURI

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
JURI

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
JURI

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2019/2057(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
JURI

nõuandev komisjon