Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus

2019/2005(IMM) Puutumatus
JURI

vastutav komisjon

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

2017/0035(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

vastutav komisjon

Teatavate terasetoodetega kauplemine Euroopa Liidu ja Kasahstani Vabariigi vahel (kodifitseeritud tekst)

2015/0082(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

vastutav komisjon

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine

2018/0332(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

Pavel SVOBODA [PPE]

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
JURI

nõuandev komisjon

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

2018/0427(NLE) Õigusloomevälised menetlused
JURI

nõuandev komisjon

Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

2018/0329(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2018/2168(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
JURI

nõuandev komisjon

Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmine

2018/0168(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
JURI

nõuandev komisjon

Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027

2018/0166(APP) Nõusolekumenetlus
JURI

nõuandev komisjon