Algus

 
Viimased uudised
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Tähtsündmused
Kõik teadaanded  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. kodanikuvabaduste, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa Liidu territooriumil, kaasa arvatud vähemuste kaitse vastavalt asutamislepingutele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale;
 
2. meetmed, mis on vajalikud võitlemaks igasuguse diskrimineerimise vastu, välja arvatud sooline diskrimineerimine või diskrimineerimine töökohal või tööturul;
 
3. füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise läbipaistvust ja kaitset puudutavad õigusaktid;
 
4. vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine ja arendamine ning eelkõige:
a)    meetmed, mis puudutavad isikute sisenemist ja liikumist, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat,
b)    meetmed, mis puudutavad ühispiiride ühtset haldamist,
c)     meetmed, mis puudutavad politsei- ja õigusalast koostööd kriminaalasjades;
 
5. Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Europol, Eurojust, Cepol ning sama valdkonna muud pädevad organid ja asutused;
 
6. liikmesriigi poolt liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise rikkumise ohu kindlakstegemine.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) vastutab suurema osa õigusaktide ja demokraatliku kontrolli eest meetmete võtmisel Euroopa Liidu ümberkujundamiseks seoses vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva alaga (ELi lepingu artikkel 3). Need meetmed on tihedalt seotud põhiõiguste harta rakendamisega ELi territooriumil ja Euroopa kodakondsuse tugevdamisega. 
 
Euroopa Liit jagab nendes valdkondades tegutsemisel kohustusi liikmesriikide, nende parlamentide, kohtusüsteemide ning kodanikuühiskonnaga. Seega võiks Lissaboni lepingu kohaselt kujuneda vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajanevast alast Euroopa Liidu uue õigusliku korra peamine element, samal ajal austataks aga täiel määral liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme (ELi toimimise lepingu artikkel 67).
 
Nende eesmärkide saavutamiseks võeti vastu mitmeaastane strateegia (nn Stockholmi programm ajavahemikuks 2010–2014). Selles määrati kindlaks mitmed strateegilised õigusloome ja konkreetsed poliitilised eesmärgid, mille puhul oli eelkõige, kuid mitte üksnes, tegemist selliste valdkondadega nagu kodakondsus, läbipaistvus, andmekaitse, diskrimineerimise vastu võitlemine, liikumisvabaduse tagamine, piirikontroll, ränne, varjupaigapoliitika, õigusalane ja politseikoostöö.
 
Eesmärkide paremaks saavutamiseks sellistes tundlikes valdkondades on eelkõige oluline ELi institutsioonide, liikmesriikide ja Euroopa kodanike vastastikune usaldus. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon teeb omalt poolt kõik võimaliku, et panna alus viljakale dialoogile kõikide olulisemate osalejatega, et saavutada täielikult lepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas püstitatud eesmärgid.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR