Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine

2018/0103(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
LIBE

[S&D]

vastutav komisjon

Rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

2019/0807(CNS) * Nõuandemenetlus
LIBE

vastutav komisjon

Nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal

2019/0806(CNS) * Nõuandemenetlus
LIBE

Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

vastutav komisjon

Euroopa piiri- ja rannikuvalve: võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) ning nõukogu ühismeetme 98/700/JSK kehtetuks tunnistamine

2018/0330B(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Bosnias ja Hertsegoviinas käsitlev Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline staatust käsitlev kokkulepe

2019/0060(NLE) Õigusloomevälised menetlused
LIBE

vastutav komisjon

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine

2019/0043(NLE) Õigusloomevälised menetlused
LIBE

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist)

2019/0013(NLE) Õigusloomevälised menetlused
LIBE

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist)

2019/0012(NLE) Õigusloomevälised menetlused
LIBE

vastutav komisjon

Tingimuste kehtestamine juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning määruse (EL) 2018/1862 ja määruse (EL) 2018/xxx [ECRIS-TCN-süsteem] muutmine

2019/0001(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
LIBE

vastutav komisjon

Tingimuste kehtestamine juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning määruse (EL) 2018/1240, määruse (EÜ) nr 767/2008, määruse (EL) 2017/2226 ja määruse (EL) 2018/1861 muutmine

2019/0002(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
LIBE

vastutav komisjon