Arvamused


Kui parlamendikomisjon on seisukohal, et teisele parlamendikomisjonile määratud raportis käsitletavad küsimused puudutavad tema vastutusala, võib ta nõuda, et teda tunnustataks nõuandva komisjonina (artikkel 53). Vastuvõetud arvamus edastatakse vastutavale komisjonile, kes paneb selle hääletusele. Kaasatud nõuandva komisjoni (artikkel 54) muudatusettepanekud, mis kuuluvad kõnealuse komisjoni ainupädevusse, peab vastutav komisjon heaks kiitma ilma hääletuseta. Kõik arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad, mille nõuandev komisjon on vastu võtnud, tuleb lisada lõppraportile. Sellelt lehelt leiate komisjonides vastu võetud arvamused.
Kõik kättesaadavad arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Arvamus volituste kohta 2020. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks

24-04-2019 AGRI_AL(2019)638556 PE638.556v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL – arvamus õigusliku aluse kohta

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist – arvamus õigusliku aluse kohta

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist – arvamus õigusliku aluse kohta

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  Priorities for the 2020 budget by the Committee on Culture and Education - contribution to the recommendations for the budgetary trilogue as to the 2020 budget

02-04-2019 CULT_AL(2019)637328 PE637.328v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT - President

ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja – taotlus artikli 308 kohase menetluse alustamise kohta

01-04-2019 BUDG_AD(2019)637426 PE637.426v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Eelarvekontrollikomisjoni panus 2020. aasta eelarve kolmepoolsete läbirääkimiste alaste soovituste koostamisse

25-03-2019 CONT_AL(2019)637197 PE637.197v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta – arvamus õigusliku aluse kohta

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimise kohta

21-03-2019 AGRI_AD(2019)612136 PE612.136v02-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ