Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Tähtsündmused
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. ühise kalanduspoliitika toimimine, arendamine ja haldamine;
2. kalavarude kaitse, selliseid varusid ammutava kalapüügi ja laevastiku majandamine ning merendusalased teadusuuringud ja kalanduse rakendusuuringud;
3. kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ning nende toodete töötlemine ja turustamine;
4. struktuuripoliitika kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas, kaasa arvatud kalanduse arendusrahastu finantsinstrumendid ja vahendid nende sektorite toetamiseks;
5. kalapüügi integreeritud merenduspoliitika;
6. säästva kalanduse partnerluslepingud, piirkondlikud kalandusorganisatsioonid ja kalapüügi valdkonnas kehtivate rahvusvaheliste kohustuste rakendamine.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast!
 
Sellelt veebilehelt leiate mitmesugused kalanduskomisjoni tegevusega seotud dokumendid ja teabe, sealhulgas päevakorrad ja muud koosolekudokumendid, meie igakuise uudiskirja The Trawler ning kalanduskomisjoni kuulamistega seotud teabe ja sõnavõtud. Kalanduskomisjoni kodulehelt leiate ka meie tegevusega seotud tähtsündmuste loetelu, mida korrapäraselt ajakohastatakse.
 
Euroopa Parlamendi 8. ametiajal on kalanduskomisjoni tegevuse keskmes kahtlemata järelevalve ühise kalanduspoliitika reformi üle, milles Euroopa Parlament möödunud kuude vältel aktiivselt osales. Kalanduspoliitika peab tasakaalustama erinevad huvid, et tagada merekeskkonna, kalavarude, kalurite, kalandusega seotud tööstusharude ja rannikualade kogukondade pikaajaline elujõulisus. Uus kaugeleulatuvate eesmärkidega kalanduspoliitika hõlmab mitmeid probleeme ja raskeid ülesandeid, mille lahendamise ELi institutsioonid on endale kohustuseks võtnud.
 
Kodanike põhjalik teavitamine poliitiliste otsuste ettevalmistamise käigus avaldab poliitilisele otsustusprotsessile ainult positiivset mõju. Siinne veebileht on kindlasti kasulik vahend, mis võimaldab meie igapäevase tegevusega lähemalt tutvuda.
 
Alain Cadec
Esimees