Algus

 
Viimased uudised
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

   
 
Tähtsündmused
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Lisateave
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Lisateave
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

   
 
Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika ning eelkõige:
 
(a)    Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja muud liidu regionaalpoliitilised vahendid,
 
(b)    teiste liidu poliitikavaldkondade mõju hindamine majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele,
 
(c)    ühenduse struktuurivahendite koordineerimine,
 
(d)    äärepoolseimate piirkondade ja saarte probleemid, samuti piiriülene ja piirkondadevaheline koostöö,
 
(e)    suhted Regioonide Komiteega, piirkondadevahelise koostöö organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike ametiasutustega.
 
14. detsembri 2006. aasta koosolekul otsustas esimeeste konverents lisada komisjoni otsese pädevusena linnamõõtme.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 on sätestatud: „Liit edendab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ja liikmesriikide vahelist solidaarsust”. Selleks kasutatakse struktuurifondide vahendeid, et toetada hästi arenenud regionaalarengupoliitikat, mis on oma eesmärkide saavutamisel seotud teiste poliitikavaldkondadega, eelkõige teadusuuringute, energeetika ja transpordiga.
 
Regionaalarengukomisjon, mille esimees mul on au olla, peab tagama, et liit ja tema liikmesriigid viivad ellu sellist majanduspoliitikat, mis aitab nimetatud eesmärki saavutada. Selleks teeme tihedat koostööd liidu eesistujariigi, nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, ELi nõuandeasutustega, nagu Regioonide Komitee ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee, samuti paljude teiste piirkondlike ja kohalike organisatsioonidega.
 
Komisjoni 50 liikme ja 50 asendusliikme hulgas on esindatud kõik parlamendi fraktsioonid, kes teevad oma koordinaatorite kaudu koostööd komisjoni juhatusega meie tegevuse organiseerimiseks.
 
Sellelt veebilehelt leiate üksikasjalikku teavet meie õigusloomealase ja poliitilise tegevuse kohta. Samuti võite jälgida meie koosolekute ülekandeid internetis EP Live'i vahendusel.
 
Danuta Maria HÜBNER