Viimased uudised

Next SEDE meeting

12-12-2019 - 11:59
SEDE meeting room on 17 June 2015

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

14:30 / 18:30 Alanud SEDE

Multimeedia arhiiv

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Koosolek

Tervitussõnad

Nathalie Loiseau

Geostrateegilise turbulentsuse kontekstis, mida iseloomustavad uute sõjaliste jõudude esilekerkimine, püsiv terrorismioht, vahetus naabruses asetleidvad relvakonfliktid, hübriidsõja sagenemine ja ELi strateegilise taristu vastu suunatud küberrünnakud, on julgeolek ja kaitse ELi poliitilises tegevuskavas suure tähtsuse omandanud.

2016. aastal vastu võetud üldise strateegiaga sillutas EL teed oma rolli tugevdamiseks julgeoleku ja kaitse valdkonnas, nagu on ka paljude eurooplaste soov. EL on kasutusele võtnud uued vahendid, milleks on struktureeritud alaline koostöö, mis koondab 25 liikmesriiki ja võimaldab ellu viia sõjaväelise liikuvuse kontseptsiooni Euroopas, ning Euroopa Kaitsefond. Need vahendid tagavad ELi strateegilise autonoomia, et EL saaks allianssides täies ulatuses osaleda ja end võimaluse korral iseseisvalt kaitsta.

Julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ülesanne on võimaldada laiapõhjalist avalikku arutelu ja ulatuslikku parlamentaarset kontrolli kõigi ÜJKP valdkonnas võetavate ELi meetmete üle, eelkõige aspektides, mis puudutavad institutsioone, võimeid ja operatsioone. Julgeoleku ja kaitse allkomisjon kavatseb aktiivselt panustada ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisse. Ühtlasi on julgeoleku ja kaitse allkomisjoni tegevuse keskmes suhete arendamine strateegiliste partneritega, eelkõige NATO ja ÜROga, samuti mitmepoolsuse ja rahu nimel rahvusvahelise korra eest seisvate kolmandate riikidega.

Nathalie Loiseau

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid