Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  ENTWURF EINES BERICHTS über das Thema Rettung von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-06-2017

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 ning määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-06-2017

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-05-2017

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/06776

RAPORTI PROJEKT Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia kohta

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-05-2017

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/08794

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-03-2017

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/06755

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-03-2017

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/06750

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-03-2017

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/06753

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-11-2016

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/06748