Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

RAPORTI PROJEKT liikuvuse kohta Euroopas: liikuvuse tuleviku tegevuskava ELis

05-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v01-00
TRAN

István UJHELYI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-03-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-03-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-02-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-02-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2018

RAPORTI PROJEKT soovitusega komisjonile mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimise ja ELi õigusraamistiku läbivaatamise kohta

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-02-2018

Dokumendid teemakaustas TRAN/8/09920

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-02-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615481 PE 615.481v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

18-12-2017 TRAN_PR(2017)612273 PE 612.273v01-00
TRAN

Jens NILSSON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-02-2018