Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/94/EL seoses L-kategooria mootorsõidukite laadimispunktidega, siseveelaevade kaldaäärse elektrivarustusega, maanteetranspordi vesinikuvarustusega ning maantee- ja veetranspordi maagaasivarustusega ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2018/674

2019/2794(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2397 pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste, praktiliste eksamite, valmendite heakskiitmise ja tervisenõuete osas

2019/2780(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat, kohandades andmeedastustähtaegu ning I ja II lisa

2019/2778(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Komisjoni delegeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded

2019/2763(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna loomine

2010/0186(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

2019/0126(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0108(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0107(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

2019/0044(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Tsiviillennundusohutust käsitlev leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahel

2018/0155(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon