Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloromekvaadi jääkide piirnormidega kultuurseentes

2019/2706(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 2,5-diklorobensoehappe metüülestri, mandipropamiidi ja profoksüdiimi jääkide piirnormidega

2019/2705(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust

2019/2660(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
IMCO

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega

2019/2651(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine INFO 01/2018 – III jagu – Komisjon

2018/2242(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine

2018/0103(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
LIBE

[S&D]

vastutav komisjon

Olmevee kvaliteet (uuesti sõnastatud)

2017/0332(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2017 – Euroopa välisteenistus

2017/2267(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 8/2016 – Regioonide Komitee

2016/2287(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek, 2016. aasta eelarve – Euratomi Tarneagentuur

2016/2207(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon