Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 asjaomaste tegevuste kuludega mitteseotud rahastamisvormi osas

2019/2584(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
REGI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine

2019/0902(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

vastutav komisjon

Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

2019/0801(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses selliste sektorite ja allsektorite kindlaksmääramisega ajavahemikuks 2021–2030, mida peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest ohustatuks

2019/2585(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ENVI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt

2019/2583(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
EMPL

vastutav komisjon

Assigneeringute ümberpaigutamine INF 1/2019 - Regioonide Komitee

2019/2006(GBD) Eelarve haldamine: assigneeringute ümberpaigutamine, ülekandmine
BUDG

vastutav komisjon

José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus

2019/2005(IMM) Puutumatus
JURI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi

2019/2581(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
LIBE ECON

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1016/2010

2019/2578(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu

2019/2579(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ECON

vastutav komisjon