Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Règlement de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

2019/2709(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloromekvaadi jääkide piirnormidega kultuurseentes

2019/2706(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses furaan-2(5H)-ooni väljajätmisega Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete loetelust

2019/2708(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Draft amending budget no 2 to the general budget - Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

2019/2022(BUD) Eelarvemenetlus
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta

2019/2707(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0108(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0107(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

vastutav komisjon

Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

2019/0099(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

2019/0096(CNS) * Nõuandemenetlus
ECON

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 2,5-diklorobensoehappe metüülestri, mandipropamiidi ja profoksüdiimi jääkide piirnormidega

2019/2705(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ENVI

vastutav komisjon