Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

TÖÖDOKUMENT ringreisiviisa kasutusele võtmise ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruste (EÜ) nr 562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008 muutmise kohta

27-02-2015 LIBE_DT(2015)541438 PE 541.438v03-00
LIBE

Brice HORTEFEUX

  WORKING DOCUMENT on proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Union Code on Visas (Visa Code)

23-02-2015 LIBE_DT(2015)541448 PE 541.448v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Menetlusega seotud dokumendid 2014/0094(COD)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Parlamendi eelarve muutumise kohta pärast Lissaboni lepingu jõustumist – esimesed suunised 2016. aasta eelarve koostamiseks

11-02-2015 BUDG_DT(2015)546848 PE 546.848v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Menetlusega seotud dokumendid 2014/0120(COD)

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 19/2014 kohta (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi ühinemiseelne abi Serbiale

20-01-2015 CONT_DT(2015)541375 PE 541.375v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 21/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi rahastatud investeeringud lennujaamade infrastruktuuri” kohta

19-01-2015 CONT_DT(2015)541376 PE 541.376v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 16/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi välispoliitika toetamise eesmärgil toimuva piirkondlike investeerimisrahastute toetusprogrammide ja finantseerimisasutuste laenude ühendamise mõjusus” kohta

15-01-2015 CONT_DT(2015)541429 PE 541.429v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 20/2014 („Kas VKEdele e-kaubanduse valdkonnas antud ERFi toetus on olnud mõjus?”) kohta (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

14-01-2015 CONT_DT(2015)541377 PE 541.377v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2014 (2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid” kohta

13-01-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v01-00
CONT

Bart STAES