Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ “Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts”

18-04-2018 CONT_DT(2018)620821 PE 620.821v01-00
CONT

Richard ASHWORTH

TÖÖDOKUMENT humanitaarviisade kohta

05-04-2018 LIBE_DT(2018)619272 PE 619.272v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

21-03-2018 LIBE_DT(2018)619098 PE 619.098v01-00
LIBE

Tanja FAJON

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/11152

Menetlusega seotud dokumendid 2017/0245(COD)

  WORKING DOCUMENT on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

06-03-2018 INTA_DT(2018)615516 PE 615.516v01-00
INTA

Franck PROUST

Dokumendid teemakaustas INTA/8/11011

Menetlusega seotud dokumendid 2017/0224(COD)

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2018 and 2019

05-03-2018 BUDG_DT(2018)618287 PE 618.287v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI, Siegfried MUREŞAN

TÖÖDOKUMENT Eriaruanne nr 15/2017 (2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Ühtekuuluvusvaldkonnas kohaldatavad eeltingimused ja tulemusreserv: uuenduslikud, kuid veel mitte tulemuslikud vahendid

28-02-2018 CONT_DT(2018)615421 PE 615.421v02-00
CONT

Georgi PIRINSKI

  WORKING DOCUMENT on buildings policy related to the European Medicines Agency and the European Banking Authority

02-02-2018 BUDG_DT(2018)618036 PE 618.036v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 20/2017 (2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi rahastatavad laenutagamisvahendid on andnud positiivseid tulemusi, kuid toetusesaajate väljavalimist ja tegevuse kooskõlastamist riiklike kavadega tuleb parandada“ kohta

25-01-2018 CONT_DT(2018)616808 PE 616.808v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 16/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Maaelu arengu programmitöö: vähendada tuleks keerukust ja pöörata suuremat tähelepanu tulemustele“ kohta

23-01-2018 CONT_DT(2018)615449 PE 615.449v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 21/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) pealkirjaga „Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel keskkonnaalaselt tulemuslik“ kohta

23-01-2018 CONT_DT(2018)615577 PE 615.577v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ