Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on buildings policy related to the European Medicines Agency and the European Banking Authority

02-02-2018 BUDG_DT(2018)618036 PE 618.036v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 20/2017 (2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi rahastatavad laenutagamisvahendid on andnud positiivseid tulemusi, kuid toetusesaajate väljavalimist ja tegevuse kooskõlastamist riiklike kavadega tuleb parandada“ kohta

25-01-2018 CONT_DT(2018)616808 PE 616.808v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 16/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Maaelu arengu programmitöö: vähendada tuleks keerukust ja pöörata suuremat tähelepanu tulemustele“ kohta

23-01-2018 CONT_DT(2018)615449 PE 615.449v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 21/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) pealkirjaga „Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel keskkonnaalaselt tulemuslik“ kohta

23-01-2018 CONT_DT(2018)615577 PE 615.577v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on on the proposals to amend the European System of Financial Supervisions

23-01-2018 ECON_DT(2018)616735 PE 616.735v01-00
ECON

Burkhard BALZ, Pervenche BERÈS

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 13/2017 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Euroopa ühine raudteeliikluse juhtimissüsteem: kas poliitiline otsus muutub ka kunagi reaalsuseks?“

22-01-2018 CONT_DT(2018)615420 PE 615.420v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  FIRST WORKING DOCUMENT on The implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework

22-01-2018 AFCO_DT(2018)613627 PE 613.627v02-00
AFCO

Barbara SPINELLI

TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas

18-01-2018 ENVI_DT(2018)616672 PE 616.672v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Dokumendid teemakaustas ENVI/8/11697

Menetlusega seotud dokumendid 2017/0328(COD)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 18/2017 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ühtne Euroopa taevas: kultuur on muutunud, ent taevas ei ole veel ühtne

12-01-2018 CONT_DT(2018)615391 PE 615.391v02-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

  WORKING DOCUMENT on on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (COM 2017/0343) and the Commission Recommendation on the tax treatment of personal pension products, including the pan-European Personal Pension Product (C 2017/4393)

08-01-2018 ECON_DT(2018)615263 PE 615.263v01-00
ECON

Sophia in 't VELD