Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 33/2016 (2015 Discharge): Union Civil Protection Mechanism: the coordination of responses to disasters outside the EU has been broadly effective

16-06-2017 CONT_DT(2017)597557 PE 597.557v01-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT on adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the EU

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Menetlusega seotud dokumendid 2016/0400(COD)

  WORKING DOCUMENT on the certification bodies’ new role on CAP expenditure: a positive step towards a single audit model but with significant weaknesses to be addressed

15-06-2017 CONT_DT(2017)605918 PE 605.918v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

  WORKING DOCUMENT ECA Special Report 3/2017 (Discharge 2016): EU assistance to Tunisia

13-06-2017 CONT_DT(2017)604615 PE 604.615v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 2/2017 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia „Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha keerulisemaks

07-06-2017 CONT_DT(2017)604784 PE 604.784v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 4/2017 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest: komisjon kasutas perioodil 2007–2013 ühtekuuluvusvaldkonnas järjest enam ennetusmeetmeid ja finantskorrektsioone

07-06-2017 CONT_DT(2017)606054 PE 606.054v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

TÖÖDOKUMENT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes

29-05-2017 CJ30_DT(2017)599788 PE 599.788v01-00
FEMM INTA

Eleonora FORENZA, Malin BJÖRK

TÖÖDOKUMENT eriaruande nr 35/2016 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): eelarvetoetuse kasutamine siseriiklike tulude kasutuselevõtu soodustamiseks Sahara-taguses Aafrikas

22-05-2017 CONT_DT(2017)601043 PE 601.043v01-00
CONT

Bart STAES

TÖÖDOKUMENT Puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia (2010–2020) rakendamine

08-05-2017 EMPL_DT(2017)604655 PE 604.655v01-00
EMPL

Helga STEVENS

  WORKING DOCUMENT Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen

05-05-2017 IMCO_DT(2017)604616 PE 604.616v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Menetlusega seotud dokumendid 2016/0404(COD)