Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 9/2016 (2015 Discharge): EU external migration spending in Southern Mediterranean and Eastern Neighbourhood countries until 2014

27-09-2016 CONT_DT(2016)589417 PE 589.417v01-00
CONT

Iris HOFFMANN, Marian-Jean MARINESCU

  WORKING DOCUMENT on the management of the fishing fleets in the outermost regions

14-09-2016 PECH_DT(2016)589246 PE 589.246v01-00
PECH

Ulrike RODUST

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 15/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas komisjon haldas mõjusalt humanitaarabi konfliktidest mõjutatud elanikkonnale Ida-Aafrika järvede piirkonnas?“ kohta

09-09-2016 CONT_DT(2016)585728 PE 585.728v01-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2017

30-08-2016 BUDG_DT(2016)587665 PE 587.665v01-00
BUDG

Jens GEIER, Indrek TARAND

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2047(BUD)

TÖÖDOKUMENT 1 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil – TEHNILISTE MEETMETE EESMÄRGID

24-08-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v03-00
PECH

Gabriel MATO

TÖÖDOKUMENT nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta

13-07-2016 FEMM_DT(2016)585717 PE 585.717v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2012(INI)

TÖÖDOKUMENT soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta vaimse tervise ja kliiniliste uuringute valdkonnas

11-07-2016 FEMM_DT(2016)585797 PE 585.797v01-00
FEMM

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumendid teemakaustas FEMM/8/06684

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2096(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 3/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Läänemere eutrofeerumisega võitlemine: tuleb võtta rohkem ja mõjusamaid meetmeid“ kohta

07-07-2016 CONT_DT(2016)583946 PE 583.946v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriraporti nr 8/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Raudtee-kaubaveo toimimine ELis: ikka veel mitte õigel teel“ kohta

06-07-2016 CONT_DT(2016)583878 PE 583.878v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

TÖÖDOKUMENT Euroopa Parlamendi ja nõukogu digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvaid teatavaid aspekte käsitleva direktiivi kohta

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Menetlusega seotud dokumendid 2015/0287(COD)