Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Menetlusega seotud dokumendid 2017/2053(INI)

TÖÖDOKUMENT digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

23-06-2017 INTA_DT(2017)605981 PE 605.981v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Menetlusega seotud dokumendid 2017/2065(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2017: ELi reaktsioon rändekriisile: esmase vastuvõtu süsteem (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)

23-06-2017 CONT_DT(2017)604614 PE 604.614v01-00
CONT

Dennis de JONG, Caterina CHINNICI

TÖÖDOKUMENT kontrollikoja eriaruande nr 33/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi kodanikukaitse mehhanism: väljaspool ELi toimunud katastroofidele reageerimise koordineerimine on olnud üldjoontes mõjus“ kohta

16-06-2017 CONT_DT(2017)597557 PE 597.557v01-00
CONT

Karin KADENBACH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavate õigusaktide kohandamise kohta, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Menetlusega seotud dokumendid 2016/0400(COD)

TÖÖDOKUMENT Sertifitseerimisasutuste uus roll ÜPP kulude puhul: positiivne samm ühtse auditi mudeli suunas, kuid olulised puudused tuleb kõrvaldada

15-06-2017 CONT_DT(2017)605918 PE 605.918v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 3/2017 (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi abi Tuneesiale

13-06-2017 CONT_DT(2017)604615 PE 604.615v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 2/2017 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia „Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha keerulisemaks

07-06-2017 CONT_DT(2017)604784 PE 604.784v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 4/2017 kohta (2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest: komisjon kasutas perioodil 2007–2013 ühtekuuluvusvaldkonnas järjest enam ennetusmeetmeid ja finantskorrektsioone

07-06-2017 CONT_DT(2017)606054 PE 606.054v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

TÖÖDOKUMENT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes

29-05-2017 CJ30_DT(2017)599788 PE 599.788v01-00
FEMM INTA

Eleonora FORENZA, Malin BJÖRK