Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 18/2016 (2015 Discharge): The EU system for the certification of sustainable biofuels

27-10-2016 CONT_DT(2016)589272 PE 589.272v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on EU assistance for strengthening the public administration in Moldova

24-10-2016 CONT_DT(2016)587728 PE 587.728v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  DOCUMENTO DI LAVORO Verso un nuovo quadro commerciale tra l'Unione europea e la Turchia e la modernizzazione dell'unione doganale

20-10-2016 INTA_DT(2016)592291 PE 592.291v01-00
INTA

David BORRELLI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 9/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „ELi kulutused välisrändepoliitikale Vahemere lõunaosa ja idanaabruse riikides kuni aastani 2014“ kohta

13-10-2016 CONT_DT(2016)589417 PE 589.417v02-00
CONT

Iris HOFFMANN, Marian-Jean MARINESCU

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“ kohta

11-10-2016 CONT_DT(2016)585493 PE 585.493v02-00
CONT

Dennis de JONG

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 14/2016 kohta – Romade integratsioonile suunatud ELi poliitikaalgatused ja rahaline abi: viimasel kümnendil on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal vajatakse täiendavaid jõupingutusi

28-09-2016 CONT_DT(2016)589414 PE 589.414v01-00
CONT

Younous OMARJEE

TÖÖDOKUMENT kalalaevastike majandamise kohta äärepoolseimates piirkondades

14-09-2016 PECH_DT(2016)589246 PE 589.246v01-00
PECH

Ulrike RODUST

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 15/2016 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Kas komisjon haldas mõjusalt humanitaarabi konfliktidest mõjutatud elanikkonnale Ida-Aafrika järvede piirkonnas?“ kohta

09-09-2016 CONT_DT(2016)585728 PE 585.728v01-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2017

30-08-2016 BUDG_DT(2016)587665 PE 587.665v01-00
BUDG

Jens GEIER, Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas BUDG/8/06195

Menetlusega seotud dokumendid 2016/2047(BUD)

TÖÖDOKUMENT 1 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil – TEHNILISTE MEETMETE EESMÄRGID

24-08-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v03-00
PECH

Gabriel MATO