Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°18/2015 (2015 Discharge): Financial assistance provided to Member States in difficulties

19-04-2016 CONT_DT(2016)573126 PE 573.126v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°10/2016 (2015 Discharge): Further improvements needed to ensure effective implementation of the excessive deficit procedure

18-04-2016 CONT_DT(2016)580539 PE 580.539v01-00
CONT

Brian HAYES

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 24/2015 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): „Võitlus ühendusesisese käibemaksupettusega: vajatakse täiendavaid jõupingutusi“

15-04-2016 CONT_DT(2016)578681 PE 578.681v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

07-04-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 25/2015 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Maapiirkondade taristule antav ELi toetus: võimalus saavutada oluliselt suurem kulutõhusus“ kohta

05-04-2016 CONT_DT(2016)576933 PE 576.933v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 19/2015 (2015 Discharge): "More attention to results needed to improve the delivery of technical assistance to Greece"

04-04-2016 CONT_DT(2016)578679 PE 578.679v01-00
CONT

Michael THEURER

TÖÖDOKUMENT ELi 2015. aasta poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva aruande kohta

29-03-2016 DEVE_DT(2016)576863 PE 576.863v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/04874

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2317(INI)

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2016 and 2017

18-03-2016 BUDG_DT(2016)578710 PE 578.710v02-00
BUDG

Jens GEIER, José Manuel FERNANDES

  WORKING DOCUMENT on a Budgetary capacity for the Eurozone.

17-03-2016 CJ16_DT(2016)578795 PE 578.795v02-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumendid teemakaustas CJ16/8/05365

Menetlusega seotud dokumendid 2015/2344(INI)

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 21/2015 (2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Ülevaade ELi arengu- ja koostöötegevuse tulemustele suunatud lähenemisviisis sisalduvatest riskidest“ kohta

09-03-2016 CONT_DT(2016)573176 PE 573.176v02-00
CONT

Bart STAES