Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

TARKISTUKSET

MIETINTÖ Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

MIETINTÖ Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

MIETINTÖ Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

MIETINTÖ Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

MIETINTÖ Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

MIETINTÖ Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

MIETINTÖ Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

TARKISTUKSET

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ03/8/13979