Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 24 - 319 - Lausuntoluonnos - maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

29-03-2017 AGRI_AM(2017)602745 PE 602.745v01-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07668

TARKISTUKSET 1 - 153 - Lausuntoluonnos - kestävyyttä edistävistä EU:n toimista

29-03-2017 AGRI_AM(2017)602775 PE 602.775v01-00
AGRI

Ulrike MÜLLER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/09136

TARKISTUKSET 95 - 269 - Lausuntoluonnos - unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

28-03-2017 AGRI_AM(2017)601213 PE 601.213v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07920

TARKISTUKSET 270 - 505 - Lausuntoluonnos - unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

28-03-2017 AGRI_AM(2017)602744 PE 602.744v01-00
AGRI

Albert DESS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07920

TARKISTUKSET 49 - 338 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

27-03-2017 AGRI_AM(2017)601109 PE 601.109v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06050

TARKISTUKSET 339 - 515 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

24-03-2017 AGRI_AM(2017)601110 PE 601.110v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/06050

TARKISTUKSET 13 - 122 - Lausuntoluonnos - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttaminen

07-03-2017 AGRI_AM(2017)601052 PE 601.052v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07453

TARKISTUKSET 1 - 61 - Lausuntoluonnos - aiheesta ”Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano”

06-03-2017 AGRI_AM(2017)601021 PE 601.021v01-00
AGRI

Ricardo SERRÃO SANTOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08058

TARKISTUKSET 1 - 172 - Lausuntoluonnos - resurssitehokkuutta koskevasta aloitteesta: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen

09-02-2017 AGRI_AM(2017)599622 PE 599.622v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/07744

TARKISTUKSET 4 - 67 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä

31-01-2017 AGRI_AM(2017)597710 PE 597.710v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa AGRI/8/08027