Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

2017/2853(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/1165 muuttamisesta persikoiden ja nektariinien tuottajia Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa koskevien tilapäisten poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden osalta

2017/2844(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 liitteen I muuttamisesta

2017/2824(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta tiettyjen viininvalmistusmenetelmien osalta

2017/2812(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse todistusten osalta ilmoitettavien tietojen luonteesta ja tyypistä riisialalla

2017/2811(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukiohjelmien osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 muuttamisesta

2017/2805(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

2017/2117(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

vastaava

Eurooppalainen strategia valkuaiskasvien edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen Euroopan maatalousalalla

2017/2116(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

vastaava

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

2017/2115(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

vastaava

YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

2017/2088(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

vastaava