Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 

Asiakirjat :

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

Viite :

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2014

Viite :

2014/0097(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta

Viite :

2014/2658(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä

Viite :

2014/2657(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta

Viite :

2014/2656(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä jäsenvaltioiden viljelijöihin soveltamien tukien lineaarisesta vähentämisestä vuonna 2014 ja rahoituskurista kalenterivuonna 2014 johtuvien vähennysten laskentaperustan osalta

Viite :

2014/2653(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 555/2008 viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sisältyvien uusien toimenpiteiden osalta

Viite :

2014/2652(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta

Viite :

2014/2651(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä vapaaehtoisen laatuilmaisun ”vuoristoalueen tuote” käyttöedellytysten osalta

Viite :

2014/2650(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 826/2008 yksityisen varastoinnin tukea saavia maataloustuotteita koskevien tiettyjen vaatimusten osalta

Viite :

2014/2649(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle.
 
 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta vastaa ennen kaikkea Euroopan komission esittämien lainsäädäntöehdotusten tarkastelusta ja tarvittaessa muuttamisesta. Valiokunta laatii maataloutta koskevia mietintöjä, jotka Euroopan parlamentti hyväksyy täysistunnossa. Valiokunnassa on 45 antaumuksellista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Itse asiassa monella heistä on erityinen suhde maatalouteen, joko alkuperänsä kautta tai aiempien vastuualueidensa johdosta.
 
Valiokuntamme vastuu on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin, sillä Euroopan parlamentilla on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhdessä maatalousministerien neuvoston kanssa päätösvalta yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP).
 
Sivustoltamme löydätte kaikilla Euroopan unionin kielillä hyödyllistä tietoa valiokuntamme työn seuraamiseksi: kokousten suoratoistolähetyksiä, mietintöluonnoksia ja muita kokousasiakirjoja koskevia luonnoksia ladattavaksi verkosta, kokousten esityslistoja ja kokouskalentereja, jäsentemme yhteystietoja jne.
 
Paolo De Castro
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja