Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

2016/2907(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2016 ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2017 sekä delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1238 poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse asetuksen (EY) N:o 826/2008 soveltamisen jatkamisesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 mukaisen yksityisen varastoinnin tuen osalta ja asetuksen (EU) N:o 1272/2009 soveltamisen jatkamisesta tämän asetuksen mukaisen julkisen intervention osalta

2016/2888(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille

2016/2887(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus tuen myöntämisestä maidontuotannon vähentämiseksi

2016/2886(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla

2016/2204(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM AGRI

Marijana PETIR [PPE] Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ [GUE/NGL]

vastaava

Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen?

2016/2141(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Maria NOICHL [S&D]

vastaava

Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito

2016/2078(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Julie GIRLING [ECR]

vastaava

Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset

2016/2077(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Stefan ECK [GUE/NGL]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2016

2016/0086(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla

2016/2034(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Angélique DELAHAYE [PPE]

vastaava