Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Règlement délégué de la Commission modifiant l’annexe IX du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mentions réservées facultatives pour l’huile d’olive

2016/2716(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n °640/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n °1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

2016/2715(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta

2016/2670(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden tekemien tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla

2016/2658(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2016

2016/0086(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta tiettyjen viininvalmistusmenetelmien osalta

2016/2617(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla

2016/2034(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Angélique DELAHAYE [PPE]

vastaava

Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa

2015/2227(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jan HUITEMA [ALDE]

vastaava

Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?

2015/2226(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

vastaava

Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut EU:ssa

2015/2225(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Anthea McINTYRE [ECR]

vastaava