Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä mehiläishoitoalan tuen osalta

2015/2698(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä

2015/2668(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittäminen sekä sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä

2015/0090(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

vastaava

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta tukijärjestelmästä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin, ja neuvotteluvaltuutuksen antamisesta näille neuvotteluille (2014/0014(COD))

2015/2659(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
AGRI

Marc TARABELLA [S-D]

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1307/2013 liitteiden II, III ja VI muuttamisesta

2015/2640(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetty suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015

2015/0070(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

vastaava

Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen

2013/0433(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI AGRI

Renate SOMMER [PPE] Giulia MOI [EFDD]

vastaava

Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

2014/2147(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nuno MELO [PPE]

vastaava

EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymät – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

2014/2146(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

vastaava

Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen

2014/0255(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

vastaava