Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta

Viite :

2014/2770(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o ... / ... neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteiden VIII ja VIII c, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II, III ja VI muuttamisesta

Viite :

2014/2760(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

Viite :

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2014

Viite :

2014/0097(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Viittaukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön

Viite :

2014/0033(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavat jalostus- ja polveutumisedellytykset

Viite :

2014/0032(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin

Viite :

2014/0014(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Kloonieläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen

Viite :

2013/0434(APP) Hyväksyntämenettely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen

Viite :

2013/0433(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen

Viite :

2013/0247(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle
 
 

available soon