Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo

2019/2777(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta

2019/2764(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava, tehostettu yhteistyö

Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimat, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt

2018/0216(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Peter JAHR [PPE]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

2018/0217(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta

2018/0218(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2016

2016/0086(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Kloonieläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen

2013/0434(APP) Hyväksyntämenettely
AGRI

vastaava

Komission asetus asetuksen (EU) N:o 546/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskevasta arvioinnista

2019/2776(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
AGRI

lausunto, tehostettu yhteistyö

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
AGRI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa