Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020

2015/2957(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta viljelijöille kotieläintuotantoaloilla

2015/2918(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus tilapäisen poikkeuksellisen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän avaamisesta tietyille juustoille ja tuen määrän vahvistamisesta ennalta

2015/2914(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa

2015/2227(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jan HUITEMA [ALDE]

vastaava

Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?

2015/2226(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Eric ANDRIEU [S-D]

vastaava

Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut EU:ssa

2015/2225(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Anthea McINTYRE [ECR]

vastaava

Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen

2014/0255(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

vastaava

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

vastaava

Viittaukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön

2014/0033(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

vastaava

Jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavat jalostus- ja polveutumisedellytykset

2014/0032(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

vastaava