Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 

Asiakirjat :

Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen

Viite :

2013/0433(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2015

Viite :

2014/3014(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän osalta

Viite :

2014/3012(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/.. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta

Viite :

2014/2989(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Viite :

2014/2986(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta

Viite :

2014/2909(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

Viite :

2014/2147(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nuno MELO [PPE]

vastaava

Asiakirjat :

EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymät – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

Viite :

2014/2146(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

vastaava

Asiakirjat :

Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttl sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen

Viite :

2014/0255(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

Viite :

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle
 
 

Valiokunta seuraa valvoo komission toteuttamia maatalouspolitiikan alan toimia. Valiokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu laatia täysistunnossa käsiteltäviä mietintöjä säädösehdotuksista, joista parlamentti ja neuvosto päättävät yhteispäätösmenettelyllä.
 
Valiokunnan toimivaltaan ja vastuualueisiin kuuluvat yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), eläinten terveys ja hyvinvointi, kasvien terveys, maataloustuotteiden laatu, metsätalous ja peltometsätalous.
 
Lainsäädäntötyön lisäksi valiokunta valvoo YMP:n toteuttamista sekä muita tärkeitä asioita, kuten elintarviketurvallisuus. Tässä se tekee tiivistä yhteistyötä komission, neuvoston ja unionin muiden toimielinten sekä eri sidosryhmien kanssa.
 
Valiokunnassa on 45 varsinaista jäsentä ja 45 varajäsentä, jotka ovat kaikki erittäin omistautuneita työlleen.
 
Valiokunnan verkkosivustolla on kaikilla unionin virallisilla kielillä paljon tietoa, muun muassa kokousten esityslistoja, suoratoistolähetyksiä kokouksista, mietintöjä ja tarkistuksia sekä jäsenten profiilit ja yhteystiedot.
 
Czesław Adam Siekierski
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja