Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta

2018/2762(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta

2018/0218(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

2018/0217(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimat, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt

2018/0216(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta 1/2005 koskeva täytäntöönpanomietintö

2018/2110(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jørn DOHRMANN [ECR]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 muuttamisesta tiettyjen oliiviöljyn pakkausmerkintöihin sisältyviä mainintoja koskevien vaatimusten osalta

2018/2709(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta maksumääräaikojen noudattamatta jättämisen ja menoilmoitusten laatimisessa sovellettavien valuuttakurssien osalta

2018/2688(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

2018/0082(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Paolo DE CASTRO [S&D]

vastaava

Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuus sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuus

2017/0297(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2017

2017/0068(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava