Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuontitodistushakemusten, vapaaseen liikkeeseen luovutuksen ja etuuskohtelusopimusten mukaista CN-koodin 1701 sokerituotteiden puhdistamista koskevien todisteiden osalta markkinointivuosiksi 2015/2016 ja 2016/2017 sekä komission asetusten (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 891/2009 muuttamisesta

2015/2753(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 muuttamisesta vuosien 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmia koskevien siirtymäsäännösten osalta

2015/2739(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisista tuotantosidonnaisen tuen tukikelpoisuusedellytyksistä, jotka liittyvät eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivaatimuksiin

2015/2726(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä mehiläishoitoalan tuen osalta

2015/2698(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittäminen sekä sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä

2015/0090(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

vastaava

Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen

2013/0433(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI AGRI

Renate SOMMER [PPE] Giulia MOI [EFDD]

vastaava

Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

2014/2147(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nuno MELO [PPE]

vastaava

EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymät – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

2014/2146(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

vastaava

Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen

2014/0255(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

vastaava

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

vastaava