Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta

Viite :

2014/2909(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttl sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen

Viite :

2014/0255(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä

Viite :

2014/2871(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 950/2014 kumoamisesta

Viite :

2014/2865(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

Viite :

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

vastaava

Asiakirjat :

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2014

Viite :

2014/0097(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Viittaukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön

Viite :

2014/0033(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

vastaava

Asiakirjat :

Jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavat jalostus- ja polveutumisedellytykset

Viite :

2014/0032(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

vastaava

Asiakirjat :

Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin

Viite :

2014/0014(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Marc TARABELLA [S-D]

vastaava

Asiakirjat :

Kloonieläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen

Viite :

2013/0434(APP) Hyväksyntämenettely
AGRI

Giulia MOI [EFDD]

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle
 
 

Valiokunta seuraa valvoo komission toteuttamia maatalouspolitiikan alan toimia. Valiokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu laatia täysistunnossa käsiteltäviä mietintöjä säädösehdotuksista, joista parlamentti ja neuvosto päättävät yhteispäätösmenettelyllä.
 
Valiokunnan toimivaltaan ja vastuualueisiin kuuluvat yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), eläinten terveys ja hyvinvointi, kasvien terveys, maataloustuotteiden laatu, metsätalous ja peltometsätalous.
 
Lainsäädäntötyön lisäksi valiokunta valvoo YMP:n toteuttamista sekä muita tärkeitä asioita, kuten elintarviketurvallisuus. Tässä se tekee tiivistä yhteistyötä komission, neuvoston ja unionin muiden toimielinten sekä eri sidosryhmien kanssa.
 
Valiokunnassa on 45 varsinaista jäsentä ja 45 varajäsentä, jotka ovat kaikki erittäin omistautuneita työlleen.
 
Valiokunnan verkkosivustolla on kaikilla unionin virallisilla kielillä paljon tietoa, muun muassa kokousten esityslistoja, suoratoistolähetyksiä kokouksista, mietintöjä ja tarkistuksia sekä jäsenten profiilit ja yhteystiedot.
 
Czesław Adam Siekierski
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja