Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta

2017/2785(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

2017/2117(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

vastaava

Eurooppalainen strategia valkuaiskasvien edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen Euroopan maatalousalalla

2017/2116(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

vastaava

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

2017/2115(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

vastaava

YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

2017/2088(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat rypälelajikkeet ja niiden synonyymit, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä

2017/2708(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2017

2017/0068(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Integroidut maatilatilastot

2016/0389(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Viorica DĂNCILĂ [S&D]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2016

2016/0086(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Eläinterveys

2013/0136(COD) ***|| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  toinen käsittely
AGRI

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

vastaava