Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komission delegoitu asetus (EU) yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1307/2013 liitteiden II, III ja VI muuttamisesta

2015/2640(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) .../... asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta

2015/2580(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Milanon maailmannäyttely 2015: Maapallon ruokkiminen – energiaa elämää varten

2015/2574(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
AGRI

Paolo DE CASTRO [S-D]

vastaava

Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen

2013/0433(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI AGRI

Renate SOMMER [PPE] Giulia MOI [EFDD]

vastaava

Uusi EU:n metsästrategia metsien ja metsäalan puolesta

2014/2223(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER [PPE]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

2014/2147(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nuno MELO [PPE]

vastaava

EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymät – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu

2014/2146(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

vastaava

Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen

2014/0255(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

vastaava

Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen

2014/0100(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

vastaava

Viittaukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön

2014/0033(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

vastaava