Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta

2017/3017(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuus sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuus

2017/0297(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

vastaava

EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

2017/2117(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

vastaava

Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

2017/2116(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

vastaava

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

2017/2115(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

vastaava

YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

2017/2088(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2017

2017/0068(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Integroidut maatilatilastot

2016/0389(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ [S&D]

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistaminen kalenterivuodeksi 2016

2016/0086(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Eläinterveys

2013/0136(COD) ***|| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  toinen käsittely
AGRI

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

vastaava