Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

2018/2208(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

vastaava

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2018/2168(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

vastaava

Menettelytakeiden valvoja

2014/0173(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT

vastaava

EY:n ja Liechtensteinin välinen yhteistyösopimus petosten torjumiseksi

2008/0234(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

vastaava

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (uudelleenlaadittu toisinto)

2019/0151(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT

lausunto

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

2019/2028(BUD) Talousarviomenettely
CONT

Corina CREȚU [S&D]

lausunto

Talousarvio 2020 - trilogin neuvotteluvaltuudet

2019/2010(BUD) Talousarviomenettely
CONT

lausunto

Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimat, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt

2018/0216(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT

lausunto

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

2018/0217(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT

lausunto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta

2018/0218(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT

lausunto