Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on follow up to the European Citizens’ Initiative Right2Water

12-05-2015 DEVE_AD(2015)551789 PE 551.789v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02294

LAUSUNTO EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisista vaikutuksista julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa

08-05-2015 DEVE_AD(2015)549323 PE 549.323v02-00
DEVE

Brian HAYES

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02832

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä

07-05-2015 DEVE_AD(2015)544352 PE 544.352v02-00
DEVE

Maurice PONGA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02086

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta

23-03-2015 DEVE_AD(2015)539796 PE 539.796v05-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00382

LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

24-02-2015 DEVE_AD(2015)544467 PE 544.467v02-00
DEVE

Arne LIETZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02363

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541410 PE 541.410v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01204

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683 PE 541.683v02-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/02089

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

21-01-2015 DEVE_AD(2015)541411 PE 541.411v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01220

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

10-12-2014 DEVE_AD(2014)541667 PE 541.667v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/01039

LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015

24-09-2014 DEVE_AD(2014)537201 PE 537.201v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/00593