Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996 PE 576.996v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04638

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

30-05-2016 DEVE_AD(2016)578832 PE 578.832v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05392

LAUSUNTO korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta

25-04-2016 DEVE_AD(2016)575224 PE 575.224v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03587

LAUSUNTO ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa

25-04-2016 DEVE_AD(2016)576986 PE 576.986v02-00
DEVE

Marina ALBIOL GUZMÁN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05048

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU soveltamista varten ja direktiivin 2013/32/EU muuttamisesta

22-04-2016 DEVE_AD(2016)578737 PE 578.737v02-00
DEVE

Seb DANCE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05939

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187 PE 573.187v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04611

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta neljäksi vuodeksi

17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190 PE 573.190v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04664

LAUSUNTO uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575219 PE 575.219v02-00
DEVE

Jan ZAHRADIL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03586

LAUSUNTO rauhanoperaatioista – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575372 PE 575.372v02-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04819

LAUSUNTO suosituksesta Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta

16-03-2016 DEVE_AD(2016)578547 PE 578.547v02-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05748