Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on budgetary control of financing NGOs from the EU Budget

12-10-2016 DEVE_AD(2016)576991 PE 576.991v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05371

LAUSUNTO EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi

12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184 PE 584.184v03-00
DEVE

Brian HAYES

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06479

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017

06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713 PE 585.713v02-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06197

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta

01-09-2016 DEVE_AD(2016)584189 PE 584.189v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05307

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä

31-08-2016 DEVE_AD(2016)582414 PE 582.414v02-00
DEVE

Maurice PONGA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06082

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi

14-07-2016 DEVE_AD(2016)578845 PE 578.845v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05305

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

12-07-2016 DEVE_AD(2016)580693 PE 580.693v02-00
DEVE

Pedro SILVA PEREIRA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05597

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996 PE 576.996v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/04638

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

30-05-2016 DEVE_AD(2016)578832 PE 578.832v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/05392

LAUSUNTO korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta

25-04-2016 DEVE_AD(2016)575224 PE 575.224v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/03587