Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE 599.579v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07446

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032 PE 601.032v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07927

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta

28-04-2017 DEVE_AD(2017)585508 PE 585.508v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/06260

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta

31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683 PE 599.683v03-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07898

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689 PE 599.689v02-00
DEVE

Nirj DEVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07918

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597490 PE 597.490v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07176

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597491 PE 597.491v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07431

LAUSUNTO palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062 PE 594.062v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08353

LAUSUNTO valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa

31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897 PE 593.897v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08202

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116 PE 594.116v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07143