Lausunnot


Kun lausuntoluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenet äänestävät siitä ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi lausunto toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle. Työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Hyväksytyt lausunnot liitetään asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokunnan hyväksymät lausunnot.

Kaikki saatavilla olevat lausunnot löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383 PE 609.383v02-00
DEVE

Charles GOERENS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09494

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta

05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264 PE 601.264v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07134

LAUSUNTO kestävyyttä edistävistä EU:n toimista

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE 602.902v03-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09140

LAUSUNTO korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa

02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794 PE 602.794v02-00
DEVE

Stelios KOULOGLOU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09296

LAUSUNTO kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904 PE 600.904v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/08459

LAUSUNTO EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600959 PE 600.959v02-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09352

LAUSUNTO johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777 PE 602.777v02-00
DEVE

Frank ENGEL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/09436

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772 PE 602.772v02-00
DEVE

Frank ENGEL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07966

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE 599.579v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07446

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032 PE 601.032v02-00
DEVE

Linda McAVAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa DEVE/8/07927