Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission direktiivi työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

2019/2743(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
EMPL

vastaava

Komission direktiivi neuvoston direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

2019/2739(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
EMPL

vastaava

Komission direktiivi neuvoston direktiivin 92/29/ETY liitteiden II ja IV muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

2019/2726(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
EMPL

vastaava

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

2016/0397(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
EMPL

vastaava

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

2019/2028(BUD) Talousarviomenettely
EMPL

lausunto

Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

2019/0126(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
EMPL

lausunto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

2019/0108(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
EMPL

lausunto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

2019/0107(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
EMPL

lausunto

Talousarvio 2020 - trilogin neuvotteluvaltuudet

2019/2010(BUD) Talousarviomenettely
EMPL

lausunto

Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

2018/0427(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
EMPL

lausunto