Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä

13-03-2019 A8-0175/2019 PE630.512v02-00
ENVI ECON

Bas EICKHOUT, Sirpa PIETIKÄINEN

MIETINTÖ Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista

29-01-2019 A8-0044/2019 PE628.362v02-00
ENVI

Simona BONAFÈ

MIETINTÖ rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET