Tuoreimmat uutiset

Seuraava valiokuntaviikko 2. toukokuuta 2017 Brysselissä

Valiokuntien kokouksissa äänestettävät tekstit


Tulokset : 130

MIETINTÖLUONNOS yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-03-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 04-04-2017

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 28-03-2017

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Tarkistusten jättämisen määräaika : 28-03-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Tarkistusten jättämisen määräaika : 28-03-2017

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

27-04-2017 - 14:36
LIBE Kokous
27-04-2017 - 14:36
PANA Kokous
26-04-2017 - 13:06
DEVE Kokous

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Euroopan unionin säädökset hyväksytään pääsääntöisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaista menettelyä noudattaen.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille