Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission direktiivi neuvoston direktiivin 80/181/ETY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen SI-perusyksiköiden määritelmien osalta

2019/2668(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
IMCO

vastaava

Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä niiden sovellettavien järjestelmien osalta, joilla arvioidaan ja tarkistetaan sellaisten rakennuskohteessa yksinomaan putoamisen estämiseen tarkoitettujen kaide- ja käsijohdesarjojen suoritustason pysyvyys, joihin ei kohdistu pystysuoraa kuormitusta rakenteesta

2019/2660(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla muovisten ja lasisten kattovalokupujen sekä kattoluukkujen ilmanläpäisevyyteen liittyvät suoritustasoluokat

2019/2659(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla ulkokaihtimien ja markiisien tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat

2019/2655(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission asetus lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi

2019/2622(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
IMCO

vastaava

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattaminen

2018/0168(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

vastaava

Radiolaitedirektiivi (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
IMCO

vastaava

Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet

2018/2680(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
IMCO

vastaava

Ilmailun turvatarkastuslaitteita koskeva unionin sertifiointijärjestelmä

2016/0236(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

vastaava

Niiden edellytysten ja menettelyn vahvistaminen, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin aloihin liittyviä tietoja

2017/0087(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

vastaava