Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä niiden sovellettavien järjestelmien osalta, joilla arvioidaan ja tarkistetaan sellaisten rakennuskohteessa yksinomaan putoamisen estämiseen tarkoitettujen kaide- ja käsijohdesarjojen suoritustason pysyvyys, joihin ei kohdistu pystysuoraa kuormitusta rakenteesta

2019/2660(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta tietyissä leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten formaldehydin osalta

2019/2775(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
IMCO

vastaava

Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 13 kohdan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen alumiinin osalta

2019/2774(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
IMCO

vastaava

Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjä pidennetyillä ohjaamoilla varustettuja moottoriajoneuvoja ja moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin tarkoitettuja aerodynaamisia laitteita ja varusteita koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista

2019/2735(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
IMCO

vastaava

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattaminen

2018/0168(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Niiden edellytysten ja menettelyn vahvistaminen, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin aloihin liittyviä tietoja

2017/0087(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta

2016/0403(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi asetuksella … [ESC Regulation] käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä

2016/0402(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen

2016/0398(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron and tritosulfuron (D062951)

2019/2826(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
IMCO

lausunto