Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 617/2009 säädetyn tariffikiintiön osuuden myöntämistä Yhdysvalloille koskevan Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehtävän sopimuksen tekeminen

2019/0142(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen tekeminen

2019/0132(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Salomonsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

2019/0099(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

2018/0356(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus

2018/0358(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n jäsenyydestä kansainvälisessä kumintutkimusryhmässä (IRSG)

2017/0159(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liittyvä kulttuuriyhteistyötä koskeva pöytäkirja

2017/0081(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustaminen (uudelleenlaadittu)

2016/0295(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
INTA

vastaava

Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen tekeminen

2016/0038(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaaminen ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen muuttaminen

2015/0203(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava