Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Ehdotus komission asetukseksi neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta

2019/2753(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ITRE

vastaava

Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2020 osalta

2019/2752(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ITRE

vastaava

Komission jäsenen nimittäminen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (uudelleenlaadittu toisinto)

2019/0151(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen

2019/0152(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen, jotta Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin voidaan ottaa huomioon, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

2018/0429(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

EU:n ja Sveitsin välinen eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia koskeva yhteistyösopimus

2012/0231(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

2019/2028(BUD) Talousarviomenettely
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

lausunto

Tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

2019/0101(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

lausunto

Talousarvio 2020 - trilogin neuvotteluvaltuudet

2019/2010(BUD) Talousarviomenettely
ITRE

lausunto