Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse suurta epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien raaka-aineiden, joiden tuotantoalue on laajentunut merkittävästi paljon hiiltä sitovalle maalle, määrittelemisestä sekä vähäistä epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden sertifioinnista

2019/2649(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta

2019/2634(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta

2019/2632(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 kumoamisesta

2019/2633(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta

2019/2631(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta

2019/2630(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta

2019/2629(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta

2019/2544(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

vastaava

Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen, jotta Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin voidaan ottaa huomioon, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

2018/0429(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Verkkojen Eurooppa -väline

2018/0228(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

vastaava