Lausuntoluonnokset


Lausuntoluonnos on valmistelijaksi nimitetyn jäsenen laatima asiakirja, joka toimitetaan lausunnon antavalle valiokunnalle mahdollisia tarkistuksia varten ja josta sitten äänestetään.
Lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat tarkistuksista komission säädösehdotukseen ja tarvittaessa lyhyistä perusteluista. Muissa kuin lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat ehdotuksista tekstin osiksi. Jos ne hyväksytään, ne toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle, joka sisällyttää tekstin osat mietintöön. Tällä sivulla esitetään lausuntoluonnokset, joista ei vielä ole äänestetty lausunnon antavassa valiokunnassa.
Kaikki saatavilla olevat lausuntoluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-02-2019

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14580

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-11-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13249

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-11-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13226

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13638

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-11-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14158

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-10-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/14009

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Tarkistusten jättämisen määräaika : 24-10-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13033

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 15-10-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13639

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 17-09-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13636

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-09-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13525