Lausuntoluonnokset


Lausuntoluonnos on valmistelijaksi nimitetyn jäsenen laatima asiakirja, joka toimitetaan lausunnon antavalle valiokunnalle mahdollisia tarkistuksia varten ja josta sitten äänestetään.
Lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat tarkistuksista komission säädösehdotukseen ja tarvittaessa lyhyistä perusteluista. Muissa kuin lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat ehdotuksista tekstin osiksi. Jos ne hyväksytään, ne toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle, joka sisällyttää tekstin osat mietintöön. Tällä sivulla esitetään lausuntoluonnokset, joista ei vielä ole äänestetty lausunnon antavassa valiokunnassa.
Kaikki saatavilla olevat lausuntoluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 15-10-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 17-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-09-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13525

LAUSUNTOLUONNOS autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13337

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-09-2018

LAUSUNTOLUONNOS globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 29-06-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11989

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 29-06-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11961

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 01-06-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11911