Ilmoitukset jäsenille


Valiokunnat käyttävät ilmoituksia jäsenille antaakseen jäsenilleen sellaisia tietoja, joita varten ei ole omaa asiakirjatyyppiä. Näitä ovat esimerkiksi yhteenveto valtuuskuntavierailusta, kokous asiantuntijan kanssa, kysymykset komission jäsenelle tai vastaanotetut vetoomukset sisältävä julkaisu.
Kaikki saatavilla olevat ilmoitukset jäsenille löytyvät hakutoiminnon avulla.

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadinta)

16-02-2017 JURI_CM(2017)599779 PE 599.779v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu)

12-01-2017 JURI_CM(2017)597452 PE 597.452v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)

12-01-2017 JURI_CM(2017)597453 PE 597.453v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)

12-01-2017 JURI_CM(2017)597454 PE 597.454v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu)

19-10-2016 JURI_CM(2016)592305 PE 592.305v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu toisinto)

20-09-2016 JURI_CM(2016)589338 PE 589.338v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta (uudelleenlaadittu teksti)

15-06-2016 JURI_CM(2016)584253 PE 584.253v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Koskemattomuuteen liittyviä tapauksia koskevat periaatteet

04-05-2016 JURI_CM(2016)582113 PE 582.113v01-00
JURI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/06035

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto)

06-01-2016 JURI_CM(2016)575119 PE 575.119v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu teksti)

25-08-2015 JURI_CM(2015)565159 PE 565.159v01-00
JURI