Ilmoitukset jäsenille


Valiokunnat käyttävät ilmoituksia jäsenille antaakseen jäsenilleen sellaisia tietoja, joita varten ei ole omaa asiakirjatyyppiä. Näitä ovat esimerkiksi yhteenveto valtuuskuntavierailusta, kokous asiantuntijan kanssa, kysymykset komission jäsenelle tai vastaanotetut vetoomukset sisältävä julkaisu.
Kaikki saatavilla olevat ilmoitukset jäsenille löytyvät hakutoiminnon avulla.

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja maksamattomia tiemaksuja koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) (kodifioitu toisinto)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

27-06-2017 JURI_CM(2017)607821 PE 607.821v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu)

27-06-2017 JURI_CM(2017)607822 PE 607.822v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleen laadittu toisinto)

10-05-2017 JURI_CM(2017)604686 PE 604.686v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadinta)

16-02-2017 JURI_CM(2017)599779 PE 599.779v01-00
JURI

ILMOITUS JÄSENILLE - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu)

12-01-2017 JURI_CM(2017)597452 PE 597.452v01-00
JURI