Lausunnot


Jos valiokunta katsoo, että toisen valiokunnan mietinnössä käsiteltävät asiat liittyvät sen vastuualueeseen, se voi pyytää, että se nimitetään lausunnon antavaksi valiokunnaksi (työjärjestyksen 53 artikla). Hyväksytty lausunto toimitetaan mietinnön laatineelle asiasta vastaavalle valiokunnalle, joka äänestää siitä. Jos lausunnon antaa yhteistyöhön osallistuva valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), asiasta vastaavan valiokunnan on hyväksyttävä ilman äänestystä tarkistukset, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Kaikki lausunnon antavan valiokunnan hyväksymät lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat on liitettävä lopulliseen mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokuntien hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

LAUSUNTO itseohjautuvista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13337

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/12788

LAUSUNTO - Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta – 2018/2094(INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/11961

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13525

LAUSUNTO - Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

LAUSUNTO - Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS