Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

TARKISTUKSET

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa CJ03/8/13979

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa JURI/8/13992