Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

2019/2744(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
JURI

vastaava

José Manuel Fernandesin koskemattomuuden pidättäminen

2019/2005(IMM) Koskemattomuus
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

vastaava

Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä

2017/0035(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava

Euroopan unionin ja Kazakstanin tasavallan välinen tiettyjen terästuotteiden kauppa (kodifikaatio)

2015/0082(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava

Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen

2018/0332(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

[PPE]

lausunto

Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 1, 8, 34, 37 ja 38 ja IFRS 2, 3 ja 6 osalta, kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 12, 19, 20 ja 22 osalta sekä pysyvän tulkintakomitean tulkinnan SIC 32 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2019/2782(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
JURI

lausunto, tehostettu yhteistyö

Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 1 ja 8 osalta

2019/2781(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
JURI

lausunto, tehostettu yhteistyö

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
JURI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
JURI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
JURI

lausunto