Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä

11-11-2019 LIBE_PR(2019)642979 PE642.979v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2019

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641447 PE641.447v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-11-2019

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641450 PE641.450v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-11-2019

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä

24-10-2019 LIBE_PR(2019)642987 PE642.987v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-11-2019

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642874 PE642.874v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-10-2019

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642884 PE642.884v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-11-2019

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta

19-09-2019 LIBE_PR(2019)641177 PE641.177v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-10-2019

MIETINTÖLUONNOS esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MIETINTÖLUONNOS esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

25-07-2019 LIBE_PR(2019)638778 PE638.778v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR