Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion - 2016 Budget – Mandate for the Trilogue

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03193

  AMENDMENTS 1 - 73 - Draft opinion - Sustainable Urban Mobility

13-05-2015 REGI_AM(2015)557207 PE 557.207v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02302

TARKISTUKSET 1 - 57 - Lausuntoluonnos - aiheesta "tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa"

13-04-2015 REGI_AM(2015)554716 PE 554.716v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/01739

TARKISTUKSET 1 - 178 - Mietintöluonnos - EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02016

TARKISTUKSET 1 - 170 - Mietintöluonnos - investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/01130

TARKISTUKSET 1 - 57 - Lausuntoluonnos - vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02150

TARKISTUKSET 1 - 14 - Lausuntoluonnos - lisätalousarvioesityksestä nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR-rahasto)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02570

TARKISTUKSET 1 - 14 - Lausuntoluonnos - lisätalousarviosta nro 2/2015: maksusitoumusten siirtäminen ja jaettu hallinnointi; taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio; kestävä kasvu; turvallisuus ja kansalaisuus; globaali Eurooppa

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOŞTINARU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02589

TARKISTUKSET 16 - 166 - Lausuntoluonnos - Euroopan strategisten investointien rahastosta

05-03-2015 REGI_AM(2015)551775 PE 551.775v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02562

TARKISTUKSET 45 - 152 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä

04-02-2015 REGI_AM(2015)546863 PE 546.863v01-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/00336