Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TARKISTUKSET 1 - 178 - Mietintöluonnos - EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02016

TARKISTUKSET 1 - 170 - Mietintöluonnos - investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/01130

TARKISTUKSET 1 - 57 - Lausuntoluonnos - vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02150

TARKISTUKSET 1 - 14 - Lausuntoluonnos - lisätalousarvioesityksestä nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR-rahasto)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02570

TARKISTUKSET 1 - 14 - Lausuntoluonnos - lisätalousarviosta nro 2/2015: maksusitoumusten siirtäminen ja jaettu hallinnointi; taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio; kestävä kasvu; turvallisuus ja kansalaisuus; globaali Eurooppa

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOȘTINARU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02589

TARKISTUKSET 16 - 166 - Lausuntoluonnos - Euroopan strategisten investointien rahastosta

05-03-2015 REGI_AM(2015)551775 PE 551.775v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02562

TARKISTUKSET 45 - 152 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä

04-02-2015 REGI_AM(2015)546863 PE 546.863v01-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/00336

TARKISTUKSET 1 - 38 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio

12-12-2014 REGI_AM(2014)544360 PE 544.360v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/01235

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - aiheesta ”Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta”

17-11-2014 REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/01758

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

19-09-2014 REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/00478