Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TARKISTUKSET 1 - 293 - Mietintöluonnos - yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08012

TARKISTUKSET 1 - 301 - Mietintöluonnos - EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08792

TARKISTUKSET 1 - 153 - Mietintöluonnos - kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa

29-03-2017 REGI_AM(2017)602788 PE 602.788v01-00
REGI

Daniel BUDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08468

TARKISTUKSET 1 - 93 - Mietintöluonnos - teknisen avun tulevaisuudennäkymistä koheesiopolitiikassa

24-03-2017 REGI_AM(2017)602727 PE 602.727v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08466

TARKISTUKSET 27 - 274 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

13-03-2017 REGI_AM(2017)601045 PE 601.045v01-00
REGI

Constanze KREHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07923

TARKISTUKSET 1 - 82 - Lausuntoluonnos - internet-yhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: Eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08474

  AMENDMENTS 19 - 75 - Draft opinion - Promotion of Internet connectivity in local communities

14-02-2017 REGI_AM(2017)599712 PE 599.712v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07867

  AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion - Assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal

14-02-2017 REGI_AM(2017)599727 PE 599.727v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07114

TARKISTUKSET 1 - 182 - Mietintöluonnos - oikeasta rahoitusvalikoimasta Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja avustukset EU:n koheesiopolitiikassa

06-02-2017 REGI_AM(2017)599633 PE 599.633v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06950

TARKISTUKSET 11 - 149 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

31-01-2017 REGI_AM(2017)597735 PE 597.735v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07825