Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TARKISTUKSET 1 - 217 - Mietintöluonnos - Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05067

TARKISTUKSET 1 - 83 - Lausuntoluonnos - pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisäämisestä pääomamarkkinaunionissa

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05926

TARKISTUKSET 1 - 75 - Lausuntoluonnos - monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05330

  AMENDMENTS 1 - 182 - Draft report - European Territorial Cooperation - best practices and innovative measures

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04828

TARKISTUKSET 1 - 65 - Lausuntoluonnos - Miten voidaan parhaiten valjastaa käyttöön mahdollisuudet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä), joiden panos kasvuun ja työllisyyteen EU:ssa on merkittävä?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05060

TARKISTUKSET 1 - 47 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi - koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittamisesta

22-03-2016 REGI_AM(2016)580428 PE 580.428v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

TARKISTUKSET 1 - 51 - Lausuntoluonnos - Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisesta

21-03-2016 REGI_AM(2016)578834 PE 578.834v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05377

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - Uusiutuvan energian tilannekatsaus

21-03-2016 REGI_AM(2016)580439 PE 580.439v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05820

TARKISTUKSET 1 - 171 - Mietintöluonnos - temaattisen tavoitteen ”Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 3 kohta) täytäntöönpanosta

03-03-2016 REGI_AM(2016)578539 PE 578.539v02-00
REGI

Rosa D'AMATO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04831

TARKISTUKSET 1 - 137 - Mietintöluonnos - Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3)

29-02-2016 REGI_AM(2016)578511 PE 578.511v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04824