Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 27 - 274 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014,(EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

13-03-2017 REGI_AM(2017)601045 PE 601.045v01-00
REGI

Constanze KREHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07923

TARKISTUKSET 1 - 82 - Lausuntoluonnos - internet-yhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: Eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08474

  AMENDMENTS 19 - 75 - Draft opinion - Promotion of Internet connectivity in local communities

14-02-2017 REGI_AM(2017)599712 PE 599.712v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07867

  AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion - Assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal

14-02-2017 REGI_AM(2017)599727 PE 599.727v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07114

TARKISTUKSET 1 - 182 - Mietintöluonnos - oikeasta rahoitusvalikoimasta Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja avustukset EU:n koheesiopolitiikassa

06-02-2017 REGI_AM(2017)599633 PE 599.633v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06950

TARKISTUKSET 11 - 149 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

31-01-2017 REGI_AM(2017)597735 PE 597.735v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07825

TARKISTUKSET 1 - 90 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet

05-01-2017 REGI_AM(2017)595758 PE 595.758v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

TARKISTUKSET 1 - 51 - Lausuntoluonnos - talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2017

16-12-2016 REGI_AM(2016)595663 PE 595.663v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08477

TARKISTUKSET 1 - 55 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

13-12-2016 REGI_AM(2016)595664 PE 595.664v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07185

TARKISTUKSET 1 - 57 - Lausuntoluonnos - kalastuslaivastojen hallinnoinnista syrjäisimmillä alueilla

12-12-2016 REGI_AM(2016)594122 PE 594.122v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05602