Tarkistukset

Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 6 - Lausuntoluonnos - kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet

Päivämäärä : 12-02-2014

Viite :

REGI_AM(2014)529724 PE 529.724v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/15037

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 9 - Lausuntoluonnos - vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 – Komissio

Päivämäärä : 20-01-2014

Viite :

REGI_AM(2014)526138 PE 526.138v02-00
REGI

Georgios STAVRAKAKIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13873

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 158 - Mietintöluonnos - syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoimisesta luomalla synergioita EU:n rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien välille

Päivämäärä : 08-01-2014

Viite :

REGI_AM(2014)526234 PE 526.234v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13726

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 19 - 88 - Mietintöluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta

Päivämäärä : 08-01-2014

Viite :

REGI_AM(2014)526240 PE 526.240v01-00
REGI

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13488

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 9 - 25 - Lausuntoluonnos - sähköisen viestinnän sisämarkkinoista

Päivämäärä : 20-12-2013

Viite :

REGI_AM(2013)526200 PE 526.200v01-00
REGI

François ALFONSI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13796

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 7 - 50 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta

Päivämäärä : 10-12-2013

Viite :

REGI_AM(2013)524765 PE 524.765v01-00
REGI

Ivars GODMANIS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13004

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 42 - Mietintöluonnos - Euroopan komission seitsemännestä ja kahdeksannesta EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevästä kertomuksesta ja strategiakertomuksesta 2013 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta

Päivämäärä : 03-12-2013

Viite :

REGI_AM(2013)524733 PE 524.733v01-00
REGI

Vilja SAVISAAR-TOOMAST

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/11646

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 19 - Lausuntoluonnos - EU:n talouden rahoittamisesta pitkällä aikavälillä

Päivämäärä : 28-11-2013

Viite :

REGI_AM(2013)524652 PE 524.652v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13716

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 10 - 27 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksestä

Päivämäärä : 28-11-2013

Viite :

REGI_AM(2013)524654 PE 524.654v01-00
REGI

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13380

Asiakirjat :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TARKISTUKSET 1 - 67 - Mietintöluonnos - älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista

Päivämäärä : 28-11-2013

Viite :

REGI_AM(2013)524656 PE 524.656v01-00
REGI

Elisabeth SCHROEDTER

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/7/13171

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa todetaan seuraavasti: "Unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta". Tätä tarkoitusta varten rakennerahaston varoilla tuetaan huolellisesti laadittua aluekehityspolitiikkaa, joka toimii vuorovaikutuksessa muiden politiikan alojen kanssa, erityisesti tutkimus-, energia- ja liikennepolitiikan kanssa.
 
Aluekehitysvaliokunnan, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, tehtävänä on varmistaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot noudattavat talouspolitiikkaa, jonka avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Sen vuoksi toimimme tiiviissä yhteistyössä unionin puheenjohtajavaltion, neuvoston ja komission sekä EU:n neuvoa-antavien elinten, kuten alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean, ja monien alueellisten ja paikallisten organisaatioiden kanssa.
 
Valiokunnan 50 jäsentä ja 50 varajäsentä edustavat kaikkia Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä. Ryhmien koordinaattorit tekevät yhteistyötä valiokunnan puheenjohtajiston kanssa ja koordinoivat valiokunnan työtä.
 
Tällä sivustolla on yksityiskohtaista tietoa valiokuntamme lainsäädäntötyöstä ja poliittisesta toiminnasta. Lisäksi kokouksiamme voi seurata verkossa EP Live -toiminnon avulla.
 
Danuta Maria HÜBNER