Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TARKISTUKSET 1 - 90 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet

05-01-2017 REGI_AM(2017)595758 PE 595.758v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

TARKISTUKSET 1 - 51 - Lausuntoluonnos - talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2017

16-12-2016 REGI_AM(2016)595663 PE 595.663v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08477

TARKISTUKSET 1 - 55 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

13-12-2016 REGI_AM(2016)595664 PE 595.664v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07185

TARKISTUKSET 1 - 57 - Lausuntoluonnos - kalastuslaivastojen hallinnoinnista syrjäisimmillä alueilla

12-12-2016 REGI_AM(2016)594122 PE 594.122v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05602

TARKISTUKSET 1 - 78 - Lausuntoluonnos - vuosittaisesta kertomuksesta EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta 2015

08-12-2016 REGI_AM(2016)595507 PE 595.507v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06694

TARKISTUKSET 1 - 60 - Lausuntoluonnos - vuosikertomuksesta 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta

17-11-2016 REGI_AM(2016)594027 PE 594.027v02-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06689

TARKISTUKSET 1 - 40 - Lausuntoluonnos - arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta

18-10-2016 REGI_AM(2016)592284 PE 592.284v01-00
REGI

Jens NILSSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07815

  AMENDMENTS 59 - 263 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

20-09-2016 REGI_AM(2016)589217 PE 589.217v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ, Constanze KREHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05171

TARKISTUKSET 1 - 249 - Mietintöluonnos - investoinneista työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

19-09-2016 REGI_AM(2016)589248 PE 589.248v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07019

TARKISTUKSET 1 - 96 - Lausuntoluonnos - Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta

16-09-2016 REGI_AM(2016)589290 PE 589.290v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06322