Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma”

05-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v01-00
TRAN

István UJHELYI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-03-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 21-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Tarkistusten jättämisen määräaika : 21-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-02-2018

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle moottoriajoneuvojen matkamittarien manipuloinnista: EU:n oikeudellisen kehyksen tarkistaminen

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-02-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/09920

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Tarkistusten jättämisen määräaika : 21-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615481 PE 615.481v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-02-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

18-12-2017 TRAN_PR(2017)612273 PE 612.273v01-00
TRAN

Jens NILSSON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 21-02-2018