Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-10-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/09351

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-09-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/09570

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU:ssa”

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-07-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/10148

SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/09358

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-06-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/09186

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-06-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/08667

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-05-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06776

MIETINTÖLUONNOS vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-05-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/08794

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06755

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06750