Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  ENTWURF EINES BERICHTS über das Thema Rettung von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-06-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 07-06-2017

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-05-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06776

MIETINTÖLUONNOS vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 22-05-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/08794

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06755

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06750

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-03-2017

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06753

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 15-11-2016

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/06748