Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 06-09-2018

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-06-2018

SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Tarkistusten jättämisen määräaika : 13-06-2018

MIETINTÖLUONNOS vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Tarkistusten jättämisen määräaika : 14-06-2018

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-05-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/11629

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma”

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-03-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/11552

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 27-03-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/11122

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Tarkistusten jättämisen määräaika : 16-03-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/08880

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-02-2018

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa TRAN/8/10069