Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Määrärahasiirto DEC 07/2017 - Pääluokka III – Komissio

2017/2075(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1395/2014 muuttamisesta

2017/2711(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Määrärahojen siirto INF 1/2017 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2017/2074(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 täydentämisestä täsmentämällä ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän tuotantotavan periaatteet ja ohjeet sekä tarkastuksia koskevat järjestelyt

2017/2710(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat rypälelajikkeet ja niiden synonyymit, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä

2017/2708(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja komission asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta

2017/2707(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
JURI

vastaava

Energiaunionin hallinto

2016/0375(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE ENVI

Michèle RIVASI [Verts/ALE] Claude TURMES [Verts/ALE]

vastaava

Direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpano ammattipalvelujen sääntelyn ja sen uudistamistarpeen osalta

2017/2073(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

vastaava

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnnasta

2017/2071(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
BUDG

vastaava, tehostettu yhteistyö

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta

2017/2070(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
INTA

vastaava