Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

2016/2907(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä aineistopoikkeusta koskevien lupien perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2906(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista todentamistoiminnoista ja todentajien akkreditoinnista

2016/2905(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmien ja muiden merkittävien tietojen tarkkailua koskevien sääntöjen osalta

2016/2904(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen

2016/0287(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamisesta

2016/2232(ACI) Toimielinten välistä sopimusta koskeva menettely
AFCO

vastaava

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto – päätöksen (EU) 2015/435 muuttaminen

2016/2233(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 3/2016 - Alueiden komitea

2016/2234(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Ilmailun turvatarkastuslaitteita koskeva unionin sertifiointijärjestelmä

2016/0236(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

2016/0276(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ECON

vastaava