Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

Viite :

2014/2805(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/.. tutkimus- ja kehittämismenojen ilmoittamismuodosta Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (UE) N:o 549/2013 mukaisesti

Viite :

2014/2804(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/…, ... vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta

Viite :

2014/2802(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta

Viite :

2014/2797(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/… verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 täydentämisestä

Viite :

2014/2795(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/… yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista tiedotustoimenpiteistä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

Viite :

2014/2794(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
LIBE

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Färsaarten välinen tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020)

Viite :

2014/0228(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2014 – Pääluokka III – Komissio

Viite :

2014/2063(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o .../... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden laatimista kansallisen tai alueellisen tason strategioista koulumaitojärjestelmää varten

Viite :

2014/2789(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto