Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Shift2Rail-yhteisyritys

2015/2207(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset

2015/2206(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014: varainhoito ja tarkastus

2015/2205(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2015/2826(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1017 täydentämisestä laatimalla indikaattoreiden tulostaulu EU:n takauksen soveltamista varten

2015/2825(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
BUDG ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla riskikeskittymän ja ryhmänsisäisten liiketoimien määritelmien tarkentamisesta ja lisävalvonnan yhteensovittamisesta

2015/2824(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä rahoitusoikaisujen suuruuden määrittämisperusteiden ja kiinteämääräisten rahoitusoikaisujen soveltamisperusteiden osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 665/2008 muuttamisesta

2015/2823(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

2015/2822(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys

2015/2204(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

vastaava