Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Décision déléguée de la Commission relative à l’équivalence du régime de solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance en vigueur au Japon avec le régime institué par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

2015/3000(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu päätös Bermudassa voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan valvontajärjestelyn vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY säädetyn järjestelyn kanssa ja delegoidun päätöksen (EU) […/…[C(2015) 3740]] muuttamisesta

2015/2997(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta

2015/2995(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Määrärahasiirtoesitys, talousarvio 2015 – Euratomin hankintakeskus (AA)

2015/2333(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirtoesitys V/AB-10/T/15 – Tilintarkastustuomioistuin

2015/2332(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 691/2011 täydentämisestä energiatuotteiden luetteloa koskevan eritelmän osalta

2015/2993(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

2015/2992(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

2015/2991(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

2015/2990(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava