Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Règlement délégué (UE) N° de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires

2015/2674(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Règlement délégué (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

2015/2673(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Règlement délégué (UE) N° de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés

2015/2670(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Règlement délégué (UE) de la Commission complétant le règlement (CE) nº 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) nº 1277/2005

2015/2669(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä

2015/2668(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Määrärahasiirto DEC 16/2015 - Pääluokka III - Komissio

2015/2082(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 17/2015 - Pääluokka III - Komissio

2015/2083(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 liittessä A olevan toimialoittaisen tuoteluokituksen muuttamisesta

2015/2666(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Määrärahojen siirto V/AB-01/C/15 - Tilintarkastustuomioistuin

2015/2070(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava