Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Commission Delegated Regulation amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

2018/2983(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Tavaroiden etämyynti ja tietyt kotimaiset tavaroiden luovutukset

2018/0415(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta

2018/2982(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista

2018/2279(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ENVI DEVE

vastaava

Suorat tuet ja maaseudun kehittämisen tukea koskevat tietyt säännöt vuosien 2019 ja 2020 osalta

2018/0414(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

vastaava

Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen

2018/0409(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Määrärahasiirto nro 3/2018 – Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

2018/2278(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

vastaava

Kolumbian Belgiasta, Saksasta ja Alankomaista tuotuihin pakastettuihin ranskanperunoihin kohdistamat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

2018/2981(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
INTA

Bernd LANGE [S&D]

vastaava

Komission asetus vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY liitteen VI muuttamisesta

2018/2966(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
TRAN

vastaava