Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Slovenian ehdokas Samo JEREB

2016/0804(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Maltan ehdokas Anthony (Toni) Abela

2016/0803(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

vastaava

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) uuden toimitusjohtajan nimittäminen

2016/0902(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 muuttamisesta mukauttamalla liitettä III

2016/2571(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle rajaamista edellyttävien olosuhteiden tarkentamisesta

2016/2570(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettava yhteinne menettely

2016/0029(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
INTA

vastaava

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden (Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela) välinen yhteistyösopimus

2016/0025(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Komission delegoitu asetus sellaisten maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittelystä, jotka edellyttävät tietojen tallentamista tullitietojärjestelmään

2016/2567(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa

2016/0027(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava