Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klormekvatin jäämien enimmäismääristä viljellyissä sienissä

2019/2706(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ENVI

vastaava

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2,5-diklooribentsoehappometyyliesterin, mandipropamidin ja profoksidiimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

2019/2705(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ENVI

vastaava

Määrärahasiirto 2-INF/2019 - Pääluokka IV - Tuomioistuin

2019/2018(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

vastaava

Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä niiden sovellettavien järjestelmien osalta, joilla arvioidaan ja tarkistetaan sellaisten rakennuskohteessa yksinomaan putoamisen estämiseen tarkoitettujen kaide- ja käsijohdesarjojen suoritustason pysyvyys, joihin ei kohdistu pystysuoraa kuormitusta rakenteesta

2019/2660(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta

2019/2651(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/C/19 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2019/2017(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys V/AB-01/T/19 - tilintarkastustuomioistuin

2019/2016(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2019 - Pääluokka III – Komissio

2019/2015(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2019 - Pääluokka III – Komissio

2019/2014(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys DEC 05/2019 - Pääluokka III – Komissio

2019/2013(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

vastaava