Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta

2017/2573(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden, viherryttämistukea koskevien tiettyjen säännösten, päätäntävaltaa oikeushenkilössä käyttävien nuorten viljelijöiden tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksikkökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta

2017/2571(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen

2016/0281(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
BUDG DEVE AFET

Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D] Eduard KUKAN [PPE] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

vastaava

Asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdan mukaiset velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla

2016/2986(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä

2017/2560(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2017/2021(IMM) Koskemattomuus
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

vastaava

Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2017/2020(IMM) Koskemattomuus
JURI

Evelyn REGNER [S&D]

vastaava

Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2017/2019(IMM) Koskemattomuus
JURI

Tadeusz ZWIEFKA [PPE]

vastaava

Voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen

2017/0017(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

vastaava

Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn sopimuksen tekeminen

2017/0016(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ENVI

vastaava