Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta

Viite :

2014/2773(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta

Viite :

2014/2772(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II ja III muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 154/2013 kumoamisesta

Viite :

2014/2771(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta

Viite :

2014/2770(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus edellytyksistä puupaneelien luokittelulle EN 13986 -standardin mukaisesti ja puupanelointien ja -verhouksien luokittelulle EN 14915 -standardin mukaisesti ilman lisätestausta niiden palonkestävyyden osalta, kun tuotteita käytetään seinien ja kattojen päällystämiseen

Viite :

2014/2765(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo

Viite :

2014/2764(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
EMPL

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 13658-1 kattamien sisärakentamisessa käytettävien metallisten alustojen ja vahvikkeiden, yhdenmukaistetun standardin EN 13658-2 kattamien ulkopuoliseen rappaukseen tarkoitettujen metallisten alustojen ja vahvikkeiden sekä yhdenmukaistetun standardin EN 14353 kattamien vahvikkeiden ja erikoisprofiilien luokittelulle ilman lisätestausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta

Viite :

2014/2763(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus edellytyksistä tiettyjen pinnoittamattomien puisten lattiapäällysteiden luokittelulle standardin EN 14342 mukaisesti ilman lisätestausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta

Viite :

2014/2762(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o ... / ... Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta

Viite :

2014/2761(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto