Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta

2017/2855(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta

2017/2854(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

2017/2853(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Määrärahasiirto INF 4/2017 - Euroopan unionin tuomioistuin

2017/2198(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 3/2017 - Euroopan unionin tuomioistuin

2017/2197(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 2/2017 - EUH

2017/2196(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekeminen

2017/0223(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

ENISAa, "EU:n kyberturvallisuusvirastoa", ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus (''kyberturvallisuussäädös'')

2017/0225(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa

2017/0228(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus hallintomaksuja koskevasta lopullisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi

2017/2851(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava