Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden sekä rakenneuudistusten tukiohjelman laajentamisen edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten

2018/2073(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Lisätalousarvioesitys nro 1 varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon - varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon

2019/2021(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

vastaava

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

2019/0090(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Neuvoston täytäntöönpanopäätös ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

2019/0806(CNS) * Kuulemismenettely
LIBE

vastaava

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, kaptaanin, syatsofamidin, flutianiilin, kresoksiimimetyylin, lambda-syhalotriinin, mandipropamidin, pyraklostrobiinin, spiromesifeenin, spirotetramaatin, teflubentsuronin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

2019/2682(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ENVI

vastaava

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, Beauveria bassianan kannan PPRI 5339, Clonostachys rosean kannan J1446, fenpyratsamiinin, mefentriflukonatsolin ja penkonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

2019/2675(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ENVI

vastaava

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bispyribacin, denatoniumbentsoaatin, fenoksikarbin, flurokloridonin, kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

2019/2674(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ENVI

vastaava

Eurooppalainen raja- ja merivartiovirasto: aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja verkossa koskeva FADO-järjestelmä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoaminen

2018/0330B(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse suurta epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien raaka-aineiden, joiden tuotantoalue on laajentunut merkittävästi paljon hiiltä sitovalle maalle, määrittelemisestä sekä vähäistä epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden sertifioinnista

2019/2649(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava, tehostettu yhteistyö

Suojeleva Eurooppa: aloite EPPO:n toimivaltuuksien ulottamiseksi kattamaan rajatylittävät terrorismirikokset

2019/2669(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
LIBE

Claude MORAES [S&D]

vastaava