Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofi Bulgariassa (ankarat talviolot) ja kaksi katastrofia Kreikassa (Evros-joen tulviminen ja tulvat Keski-Kreikassa)

2015/2151(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 23/2015 - pääluokka III - Komissio

2015/2149(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Lisätalousarvioesitys nro 6/2015 - Omat varat: ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

2015/2150(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekeminen

2015/0094(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta vuoden 2012 jälkeen tapahtuvan Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta

2015/2800(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus kasvinviljelytilastoista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 543/2009 muuttamisesta

2015/2799(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta

2015/2779(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
EMPL

vastaava

Komission delegoitu päätös (EU) ilmanvaihtokanavien ja -putkien suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä

2015/2778(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen osalta

2015/2777(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
LIBE

vastaava