Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Ympäristö-alaohjelmassa toiminta-avustuksilla tuettuihin luonnon ja luonnon monimuotoisuuden suojelua koskeviin hankkeisiin kohdennettujen talousarviomäärärahojen prosenttiosuuden lisäämisestä ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1293/2013 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti

2017/2978(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin kiinteämääräisen alennuksen vahvistamisesta

2017/2977(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Määrärahasiirto INF 8/2017 – Pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin

2017/2261(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 muuttamisesta julkiseen interventioon ja yksityisen varastoinnin tukeen kelpoisten maidon ja maitotuotteiden koostumusta koskevien vaatimusten ja laatuominaisuuksien osalta

2017/2976(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Määrärahasiirto INF 7/2017 – Euroopan unionin tuomioistuin

2017/2252(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joita käytetään laitosten tai yhteisöjen varojen ja velkojen arvon arvioimiseen

2017/2970(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä erilaisen kohtelun arvostukseen kriisinratkaisussa sovellettavien menetelmien perusteiden täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2017/2969(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-14/C/17 – Tilintarkastustuomioistuin

2017/2251(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-13/C/17 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2017/2250(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-12/C/17 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2017/2249(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava