Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Rakennusten energiatehokkuus

2016/0381(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Energiatehokkuus

2016/0376(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla

2016/0371(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Määrärahasiirto INF 3/2016 - EUH

2016/2321(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät, tislattujen alkoholijuomien nimien käyttö muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

2016/0392(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta

2016/3021(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Erityistoimenpiteet lisäavun tarjoamiseksi luonnonmullistusten koettelemille jäsenvaltioille

2016/0384(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
REGI

vastaava

Kirjoihin sekä sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettavat arvonlisäverokannat

2016/0374(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet

2016/0370(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/3017(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava