Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntään sovellettavien vaatimusten luettelosta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon rakennetta koskevista ja yleisistä vaatimuksista, ympäristöominaisuuksista ja käyttövoimayksikön tehoa koskevista vaatimuksista, ajoneuvon jarrutusta koskevista vaatimuksista ja ajoneuvon toimintaturvallisuusvaatimuksista

2016/2843(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä

2016/2851(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2014, delegoidun asetuksen (EU) N:o 44/2014 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 134/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ajoneuvojen toimintaturvallisuusvaatimuksista, ajoneuvon rakennetta koskevista ja yleisistä vaatimuksista sekä ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevista vaatimuksista

2016/2854(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä tuotteita koskevien interventiotoimien osalta

2016/2853(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2852(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2850(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2849(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2848(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2847(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimissaan, paikan päällä tehtävissä tarkastuksissaan ja tutkinnoissaan tekemän yhteistyön yhteydessä harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2846(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava