Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of geosynthetics and related products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

2015/2764(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu päätös jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä

2015/2763(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti

2015/2762(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä riutta-alueiden suojelemiseksi Tanskan suvereniteettiin kuuluvilla vesillä Itämerellä ja Kattegatissa

2015/2755(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuontitodistushakemusten, vapaaseen liikkeeseen luovutuksen ja etuuskohtelusopimusten mukaista CN-koodin 1701 sokerituotteiden puhdistamista koskevien todisteiden osalta markkinointivuosiksi 2015/2016 ja 2016/2017 sekä komission asetusten (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 891/2009 muuttamisesta

2015/2753(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 1569/2007 muuttamisesta

2015/2750(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

2015/2749(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä oman pääoman ehtoisten vastuiden siirtymävaiheen käsittelyä IRB-menetelmän mukaisesti koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2015/2748(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltaminen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu)

2015/0128(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
INTA

vastaava