Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun asetuksen (EU) 2016/1076 liitteen I muuttamisesta

2017/2789(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus liitteen lisäämisestä talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annettuun asetukseen (EU) 2016/1076

2017/2788(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta

2017/2785(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia Pohjanmerellä ja unionin vesillä ICES-alueellaIIa koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2250 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

2017/2783(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2017/2782(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Neuvoston päätös Itävallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Panaman, Uruguayn, Kolumbian ja El Salvadorin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

2017/0153(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

vastaava

Täytäntöönpanopäätös uuden psykoaktiivisen aineen N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi (furanyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

2017/0152(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta

2017/2768(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Unionin alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonta

2016/0413(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE ECON

Mady DELVAUX [S&D] Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

vastaava

Neuvoston päätös Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

2017/0150(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

vastaava