Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisista tuotantosidonnaisen tuen tukikelpoisuusedellytyksistä, jotka liittyvät eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivaatimuksiin

2015/2726(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla 440 artiklan mukaisesta tietojen julkistamisesta vastasyklistä pääomapuskuria koskevan vaatimuksen noudattamisesta laitoksissa

2015/2724(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Urheilu, ihmisoikeudet ja Bakun kisat

2015/2720(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
AFET

Elmar BROK [PPE]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2015 - Pääluokka III - Komissio

2015/2122(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 - Muuttopaineisiin vastaaminen

2015/2121(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Vastuuvapaus 2013: Eurooppalaisen nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava toimikunta - ENIAC

2014/2135(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Ryszard CZARNECKI [ECR] Anders Primdahl VISTISEN [ECR]

vastaava

Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

2014/2125(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Ryszard CZARNECKI [ECR]

vastaava

Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS - Sulautetut tietotekniikkajärjestelmät

2014/2132(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Ryszard CZARNECKI [ECR] Anders Primdahl VISTISEN [ECR]

vastaava

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto

2014/2079(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Ryszard CZARNECKI [ECR]

vastaava