Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Règlement délégué (UE) …/... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) nº 529/2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

2015/2591(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Euroopan strategisten investointien rahasto

2015/0009(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
BUDG ECON

José Manuel FERNANDES [PPE] Udo BULLMANN [S-D]

vastaava

Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta

2015/2585(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Määrärahojen siirto DEC 11/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2057(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros – Ranska

2015/2056(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Jean-Paul DENANOT [S-D]

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) .../... asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta

2015/2580(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

Lidia SENRA RODRÍGUEZ [GUE/NGL]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 12/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2050(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 13/2015 - pääluokka III - Komissio

2015/2055(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto 1/2015 - pääluokka IV - Tuomioistuin

2015/2054(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava