Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Määrärahojen siirto DEC 01/2017 - Pääluokka III - Komissio

2017/2016(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Jens GEIER [S&D]

vastaava

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 4 päivänä lokakuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 oikaisemisesta

2017/2532(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatian tasavallassa

2017/0011(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotto

2016/0403(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Asetuksella … [ESC Regulation] käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskeva lainsäädäntö- ja toimintakehys

2016/0402(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi

2016/0404(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

2016/0282(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT BUDG

Richard ASHWORTH [ECR] Ingeborg GRÄSSLE [PPE]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta

2017/0004(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
EMPL

vastaava

Määrärahojen siirto V/AB-01/C/17 - Tilintarkastustuomioistuin

2017/2004(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen

2016/0398(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO [S&D]

vastaava