Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta

2015/2322(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ITRE

Werner LANGEN [PPE]

vastaava

Komission asiantuntijaryhmien koostumus ja rekisterin valvonta

2015/2319(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Dennis de JONG [GUE/NGL]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus

2015/2318(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

vastaava

Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa

2015/2316(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

vastaava

Oikeushenkilöiden rangaistusvastuu kolmansien maiden vakavissa ihmisoikeusrikkomuksissa

2015/2315(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

2015/2983(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Määrärahasiirto talousarvio 2015 - Euratomin hankintakeskus (AA)

2015/2314(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2015/2313(IMM) Koskemattomuus
JURI

Kostas CHRYSOGONOS [GUE/NGL]

vastaava

Määrärahasiirto 2/2015 - EDPS

2015/2310(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto 8/2015 - Tuomioistuin

2015/2312(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava