Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komission delegoitu asetus kiinteiden prosenttiosuuksien vahvistamisesta rakenne- ja investointirahastoista tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin toimialalla rahoitettavia toimia varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti

2015/2746(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
REGI

vastaava, tehostettu yhteistyö

Määrärahojen siirto n°1/2015 - pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

2015/2131(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 19/2015 - Pääluokka III – Komissio

2015/2130(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

vastaava

Komission delegoitu päätös (EU) Australiassa, Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa kotipaikkaa pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä vastaavuudesta

2015/2743(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta eläkejärjestelmiin liittyvien siirtymäkausien pidentämiseksi

2015/2742(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu päätös (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 172 artiklan 2 kohtaan, 227 artiklan 4 kohtaan ja 260 artiklan 3 kohtaan perustuvasta Sveitsissä voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuudesta

2015/2741(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Kertomus lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta

2015/2129(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
LIBE

Monika HOHLMEIER [PPE]

vastaava

Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta

2015/2128(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Benedek JÁVOR [Verts/ALE]

vastaava

Euroopan investointipankki (EIP) - vuosikertomus 2014

2015/2127(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Georgi PIRINSKI [S-D]

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 muuttamisesta vuosien 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmia koskevien siirtymäsäännösten osalta

2015/2739(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava