Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Vastuuvapaus 2014: Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER)

2015/2196(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA)

2015/2182(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

2015/2165(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

2015/2164(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

2015/2195(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

2015/2194(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

2015/2193(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto

2015/2192(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

2015/2191(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

2015/2190(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

vastaava