Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteiden I ja III muuttamisesta Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevasta FLEGT-lupajärjestelmästä Indonesian tasavallan kanssa tehdyn vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen johdosta

2016/2781(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus

2016/0166(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Neuvoston päätös tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Korean tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

2016/0173(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
JURI

vastaava

Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2779(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta

2016/2778(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Rakennuksen laajennushanke - EASO

2016/2103(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Neuvoston päätös tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

2016/0169(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
JURI

vastaava

Neuvoston päätös Itävallan tasavallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

2016/0168(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
JURI

vastaava

Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään yksityiskohtaiseen kirjanpitoon vähintään sisällytettävät tiedot rahoitussopimuksista ja olosuhteet, joissa kyseinen vaatimus olisi asetettava

2016/2777(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta

2016/0062(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
FEMM LIBE

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY [S&D] Anna Maria CORAZZA BILDT [PPE]

vastaava