Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet

2015/2061(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
IMCO

Andreas SCHWAB [PPE]

vastaava

EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä

2015/2060(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ECON

Sylvie GOULARD [ALDE]

vastaava

Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet

2015/2051(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o 575/2013 täydentämistä koskevan delegoidun asetuksen (EU) N:o 529/2014 muuttamisesta markkinariskin omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavien sisäisten menetelmien laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta

2015/2591(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Euroopan strategisten investointien rahasto

2015/0009(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
BUDG ECON

José Manuel FERNANDES [PPE] Udo BULLMANN [S-D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

2015/0051(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
EMPL

Laura AGEA [EFDD]

vastaava

Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen

2015/0036(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta

2015/2585(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle

2015/2058(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

Elly SCHLEIN [S-D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Määrärahojen siirto DEC 11/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2057(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

vastaava