Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta

2016/2838(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin

2016/0209(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

2016/0208(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

Judith SARGENTINI [Verts/ALE]

vastaava

Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys

2016/0204(APP) Hyväksyntämenettely
LIBE

vastaava

Vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustaminen

2016/0207(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AFET

vastaava

Komission delegoitu asetus Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 täydentämisestä

2016/2835(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN ITRE

vastaava

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta

2016/2834(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta

2016/2833(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta

2016/2832(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon tarkistamisesta

2016/2830(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
JURI

vastaava, tehostettu yhteistyö