Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus

2016/0005(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisiin valuuttoihin, joissa likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia, liittyvien poikkeusten soveltamisedellytysten määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2551(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Rosario Crocettan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2016/2015(IMM) Koskemattomuus
JURI

Heidi HAUTALA [Verts/ALE]

vastaava

Yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus

2016/0006(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

2016/0002(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

Timothy KIRKHOPE [ECR]

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass – Belgia

2016/2013(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 01/2016 – Pääluokka III – Komissio

2016/2014(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat sopimukset

2015/0288(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla

2015/0284(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

Marco ZULLO [EFDD]

vastaava

Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset

2015/0287(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava