Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä toimijoille tiettyjen perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilta syrjäisimmiltä alueilta tulevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja kaupan pitämisessä aiheutuneiden lisäkustannusten laskentaperusteiden osalta

Viite :

2014/2785(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013 siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta, liitteen I muuttamisesta

Viite :

2014/2784(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta 15 päivänä tammikuuta 2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 38/2014, liitteen I muuttamisesta

Viite :

2014/2783(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen ja hallinnointi- ja valvontavastuiden osalta sekä tarkastusviranomaisten aseman ja velvoitteiden osalta

Viite :

2014/2782(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
LIBE

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013 siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta, liitteen I muuttamisesta

Viite :

2014/2781(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta direktiivin liitteen I mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen

Viite :

2014/2780(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta

Viite :

2014/2773(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta

Viite :

2014/2772(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II ja III muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 154/2013 kumoamisesta

Viite :

2014/2771(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto