Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen

2017/2083(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

Maurice PONGA [PPE]

vastaava

Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 täydentämisestä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien laatimista, hyväksymistä ja tarkistamista koskevien erityisten tavoitteiden osalta

2017/2734(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano

2017/0121(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

2017/0122(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja ilmoittaminen

2017/0111(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

vastaava

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

2017/0123(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä

2017/0113(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Määrärahojen siirto DEC 08/2017 – Pääluokka III – Komissio

2017/2081(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahojen siirto DEC 09/2017 – Pääluokka III – Komissio

2017/2082(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja maksamattomia tiemaksuja koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottaminen unionissa (uudelleenlaadittu)

2017/0128(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava