Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

2018/0095M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

David MARTIN [S&D]

vastaava

Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

2018/0093M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

David MARTIN [S&D]

vastaava

Establishment of a framework to facilitate sustainable investment

2018/0178(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ECON

vastaava

Ehdotus neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

2018/0239(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi

2018/2769(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
LIBE

Claude MORAES [S&D]

vastaava

Määrärahasiirto nro 1/2018 – Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

2018/2125(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

vastaava

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärrystä silmällä pitäen - Väliaikainen mietintö

2018/0166R(APP) Hyväksyntämenettely
BUDG

vastaava

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin

2018/0222(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

vastaava

Määrärahasiirto INF 1/2018 - Alueiden komitea

2018/2123(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Oikeusasiamiehen strateginen tutkumus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä

2018/2096(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI AFCO

Yana TOOM [ALDE]

vastaava