Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustaminen, toiminta ja käyttö rajavalvonnassa

2016/0408(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten

2016/0407(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä

2016/0409(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta eläkejärjestelmiin liittyvien siirtymäkausien pidentämiseksi

2016/3050(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä liikkuviin työkoneisiin asennettujen käytössä olevien polttomoottoreiden kaasupäästöjen valvonnan osalta

2016/3049(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä siltä osin kuin kyse on liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorien päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevista teknisistä ja yleisistä vaatimuksista

2016/3048(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Ympäristöraportointia koskevat menettelysäännöt

2016/0394(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen I muuttamisesta vuosina 2013, 2014 ja 2015 rekisteröityjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen massan kehityksen huomioon ottamiseksi

2016/3046(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 bulgarian-, kreikan-, kroaatin-, liettuan-, maltan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, slovakin-, tšekin- ja vironkielisten toisintojen oikaisemisesta

2016/3045(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

2016/0400(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava