Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt

2017/0290(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille

2017/0293(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1395/2014 muuttamisesta

2017/2985(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen

2017/0291(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

vastaava

Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt

2017/0294(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

vastaava

Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt

2017/0288(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Tarkistusten äänestysjärjestystä koskevan työjärjestyksen 174 artiklan 8 kohdan muuttaminen

2017/2264(REG) EP:n työjärjestys
AFCO

Richard CORBETT [S&D]

vastaava

Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

2017/2984(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta

2017/2983(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Määrärahasiirto nro 2/2017 - Pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu

2017/2263(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava