Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services

Viite :

2014/2808(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines

Viite :

2014/2807(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Viite :

2014/2806(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/... yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta

Viite :

2014/2805(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/.. tutkimus- ja kehittämismenojen ilmoittamismuodosta Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (UE) N:o 549/2013 mukaisesti

Viite :

2014/2804(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/…, ... vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta

Viite :

2014/2802(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta

Viite :

2014/2797(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/… verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 täydentämisestä

Viite :

2014/2795(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/… yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista tiedotustoimenpiteistä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

Viite :

2014/2794(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
LIBE

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto