Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat

2018/2046(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D] Paul RÜBIG [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 5/2018 - Pääluokka III - Komissio

2018/2045(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella

2018/0069(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
PECH

vastaava

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen

2018/0067(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoaminen

2018/0074(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
PECH

vastaava

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä

2018/0073(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

2018/2043(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

vastaava

Liitteet ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

2018/0070(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI

Julie GIRLING [PPE]

vastaava

Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus

2018/0072(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisusta 15 päivänä helmikuuta 2018 annettuun komission delegoituun asetukseen C(2018) 863 final

2018/2649(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava