Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin

2016/0262(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Parempien palvelujen tarjoaminen taitojen ja tutkintojen alalla (Europass)

2016/0304(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CULT

vastaava

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2016/2930(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia Pohjanmerellä ja unionin vesillä ICES-alueella IIa koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

2016/2929(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehtävä sopimus

2016/0307(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

Pablo ZALBA BIDEGAIN [PPE]

vastaava

Lisätalousarvio nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen kokonaismäärärahasiirron seurauksena, ESIR-rahaston voimassaolon pidentäminen, Frontexin henkilöstötaulukon muuttaminen sekä tulojen tarkistaminen (omat varat)

2016/2257(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 27/2016 – Pääluokka III – Komissio

2016/2255(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 26/2016 – Pääluokka III – Komissio

2016/2254(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 23/2016 – Pääluokka III – Komissio

2016/2252(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 25/2016 – Pääluokka III – Komissio

2016/2253(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava