Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2015/2071(IMM) Koskemattomuus
JURI

Andrzej DUDA [ECR]

vastaava

Komission delegoitu asetus kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteiden III, V ja VII muuttamisesta

2015/2647(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AFCO

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission DELEGOITU DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen II muuttamisesta rajoitettavien aineiden luettelon osalta

2015/2646(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

ISIS/Da'esh-järjestön toimeenpanema kulttuurikohteiden tuhoaminen

2015/2649(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
CULT

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin liittyvistä puutteista ja vakavista puutteista, joiden johdosta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston maksujen määräaika voidaan keskeyttää tai maksuja voidaan lykätä

2015/2641(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus (EU) yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1307/2013 liitteiden II, III ja VI muuttamisesta

2015/2640(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetty suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015

2015/0070(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys INF1/2015 - Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2015/2068(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

2015/0068(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta

2015/0065(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava