Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Määrärahasiirto nro 2/2015 - Tuomioistuin

2016/2085(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Pyyntö saada muuttaa vuoden 2016 henkilöstötaulukkoa varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti - Alueiden komitea

2016/2082(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

2016/0131(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER [S&D]

vastaava

Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2016/2084(IMM) Koskemattomuus
JURI

António MARINHO E PINTO [ALDE]

vastaava

Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2016/2083(IMM) Koskemattomuus
JURI

Gilles LEBRETON [ENF]

vastaava

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo*)

2016/0139(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

Tanja FAJON [S&D]

vastaava

'Eurodac-järjestelmän' perustamisesta sormenjälkien vertailua varten asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin lainvalvontatarkoituksessa esittämiä sellaisia pyyntöjä varten, jotka koskevat tietojen vertailua Eurodac-järjestelmän tietojen kanssa

2016/0132(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu)

2016/0133(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (keskeyttämismekanismin tarkistaminen)

2016/0142(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2014: Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER)

2015/2196(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

vastaava