Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa ja muissa naapurivaltioissa

2016/2060(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

vastaava

Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen talousarvioon

2016/2051(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia

2016/2059(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ITRE

András GYÜRK [PPE]

vastaava

Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia

2016/2058(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ITRE

Adam GIEREK [S&D]

vastaava

Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa

2016/2055(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Dennis de JONG [GUE/NGL]

vastaava

EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset

2016/2054(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
INTA

Emma McCLARKIN [ECR]

vastaava

Määrärahasiirtoesitys nro 1-INF – Tuomioistuin

2016/2042(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan puolustusliitto

2016/2052(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta

2016/2670(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-02/C/16 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2016/2048(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava