Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

2017/0048(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

EY:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennepalveluja koskeva sopimus

2006/0058(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/921 muuttamisesta kyseisen asetuksen 2 kohdan 4 artiklan nojalla ilmoitettujen käyttämättömien määrien uudelleenjakamisen osalta

2017/2591(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta

2017/2589(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Itämerellä ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/1778 kumoamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/117 muuttamisesta

2017/2588(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Stanislav Polčákin koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

2017/2034(IMM) Koskemattomuus
JURI

Jean-Marie CAVADA [ALDE]

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

2017/2033(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Victor NEGRESCU [S&D]

vastaava

Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi

2006/0036(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Määrärahasiirto DEC 02/2017 - Pääluokka III - Komissio

2017/2032(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan yhteisön ja Marokon välinen Euro-Välimeri-sopimus lentoliikenteen alalla

2006/0048(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava