Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus toimivaltaisten viranomaisten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 67 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamista tiedoista

Viite :

2014/3022(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä riskivakuusjaksojen määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

Viite :

2014/3021(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta

Viite :

2014/3020(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä hakemusten käsittelemättäjättämiskauden ja sen päivämäärien osalta

Viite :

2014/3019(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia omistusosuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

Viite :

2014/3016(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Asiakirjat :

Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen

Viite :

2013/0433(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ENVI AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2015

Viite :

2014/3014(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Oikaisu 4 päivänä syyskuuta 2014 hyväksyttyyn komission delegoituun asetukseen C(2014) 6200 final delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta yritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen vaatimusten osalta

Viite :

2014/3013(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän osalta

Viite :

2014/3012(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto