Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteen I muuttamisesta uusien vuosina 2014, 2015 ja 2016 rekisteröityjen henkilöautojen massan kehityksen osalta

2018/2544(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta

2018/2543(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta Puolan tilanteeseen liittyen

2018/2541(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
LIBE

Claude MORAES [S&D]

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 kreikankielisen toisinnon oikaisemisesta

2018/2540(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-02/C/18 - Tilintarkastustuomioistuin

2018/2020(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-01/C/18 - Tilintarkastustuomioistuin

2018/2019(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Neuvoston direktiivi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta

2018/0005(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

Tibor SZANYI [S&D]

vastaava

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta

2018/0006(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava

Neuvoston päätös Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä Euroopan unionin puolesta

2018/0009(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistetusta assosiaatiosopimuksesta

2018/2018(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

vastaava